หรือเข้าสู่ระบบ

HOME RUN

GOT712 เม.ย. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: HOME RUN

ศิลปิน: GOT7

 

 

มี ซือ เท รี ฮัน นอ เอ ชิน โฮ เอ

Missed it, นัน ชา กู ฮอท ซือ วอง แฮ

 

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby

 

 

ออ ดี โร ทวิล จี โม รือ เก ซอ

 

นอน พยอน ฮวา กู ชอ รอม ออ รยอ วอ

 

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby

โม ดึน กัม กา กี ซา รา นา

มิน กา แม จยอ ซอ

นี กา นัล อัน บา ดา จุล กา

คอก จอ งี ดเว ซอ

ชอง ชี นึล ชิบ จุง แฮ นี มัล ฮัน มา ดี เอ

One last chance โซน กวา บา เรน

It’s all sweat

1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน

อี เจน Game over

พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

 

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ

 

It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

 

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl

นอ มอ โอน ดา

 

Home Run, Home Run

 

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

 

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

 

Home Run, Home Run

 

นอ วา นา กุม มัน กา ทา ตัก โช อา

I feel so fly

นัน ดือ รอ กา เก ทแว ซอ นอ เอ Strike zone

ชอ กี ชี ออ รี ตอน ชิน กยอง

อัน ซอ นอ มัน โบ อี นี

นา อา อุท ทเวล กา บวา อี

เจน คอม แน จี อา นา

โทล จิก กู โร มัล ฮัล เก

I want you! Be my babe!

โอ แร คอล รยอ ซอ นอ เอ เก

นา ทา คา กา กี กา จี

โช ชิม ซือ รอ วอ ซอ

นอ วา ออ แซ แค จิล กา บวา

1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน

อี เจน Game over

พิน ทึม โบ อี นึน คี ฮเว รึล โน รยอ

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ

It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl

นอ มอ โอน ดา

Home Run, Home Run

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

Home Run, Home Run

นอ วา นา กุม มัน กา ทา

ตัก โช อา I feel so fly

โนง ดัม กา ทึน นอ เอ มัล ดึล

พา ดา ชยอ ยา ฮัล จี

มู ชิม ฮัน ชอก ดา อึม ซา อิน คี

ตา รยอ ยา ฮัล จี

 

กึท นา จี อัน ดอน ชิน กยอง

จอน โด อี เจน กือ ที จี

 

นัม จา รา มยอน ชอง มยอง ซึล บู กา ดา บี จี

 

นี กา มัน นัล ซู อิท นึน เอ อี ซือ That’s me

 

แอ จี จุง จี แฮ นอน นา เอ ชเว โก เอ ทือ โร พี

 

ออ แก ฮิม ดือ รอ กา นา มา เน ชา รัง คอ รี

 

ทอ พู ทึล พี รโย ออบ ซอ อู รี ทุล ซา อิน

 

1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน

อี เจน Game over

 

พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

 

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ

It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

 

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl

นอ มอ โอน ดา

 

Home Run, Home Run

 

 

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

 

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

 

Home Run, Home Run

 

นอ วา นา กุม มัน กา ทา

ตัก โช อา I feel so fly

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***