Playground

GOT720 ม.ค. 2014

เนื้อเพลง

Song: Playground

Artist: GOT7

 

แนออริน ซีชอลเร กุมึล คีวอจูดอน

ออริน โดงซีเม เซซาง ชอนพุอิน

นาอึย ชักกึน โนริทอ

นาลกึน ซาชิน ซก นามานึน เซซาง

แนกา ตวีนลดอน แนกา ดุมดูดอน

ชุออกโซกึน wonderland

 

อีเจ ออรินีเดว นาเอเก เนกานาอึย ดูมี แดวจุลแร

อีเจนนออึย กยอเท มอมุลมยอ ดวี ออ นลโกพา

 

You are my playground playground playground

นออึย มาอึม โซเกซอ ออริลซอ กิลรอพอรินนือโด มืล ชาชึล กา

You are my playground playground playground

แนฮวานซางโซเกซอ โพอีซดอนดอ โชอัซดอน ซารางึน ชาจา

You are my playground

 

ออรินจอก จึนกยอ ทาดอนมีกือรอมทึน นวา

นาฮานึนโร โนพีนานเก แฮจุนนือเนนึน

นือแดอึย พุดือรออุน นุนบิชนวา

นานซอนเรอีเกฮัน มกโซรี

So I want you be my only one

ยองวอนนาอึยแรพโซดี

อีเจยา นันเคดารัซซอ เนกาพาโร wonderland

 

อีเจ ออรินีเดว นาเอเก เนกานาอึย ดูมี แดวจุลแร

อีเจนนออึย กยอเท มอมุลมยอ ดวี ออ นลโกพา

 

You are my playground playground playground

นออึย มาอึม โซเกซอ ออริลซอ กิลรอพอรินนือโด มืล ชาชึล กา

You are my playground playground playground

แนฮวานซางโซเกซอ โพอีซดอนดอ โชอัซดอน ซารางึน ชาจา

You are my playground

 

ซุมกยอดุน นออึย นัลแกรึล บยอนชยอบวา

มาพอพึย การุรึล แนเก บูรยอบวา

อุรี ดูซนดกจัพโก โนบี นารากา

 

You are my playground playground playground

นออึย มาอึม โซเกซอ ออริลซอ กิลรอพอรินนือโด มืล ชาชึล กา

You are my playground playground playground

แนฮวานซางโซเกซอ โพอีซดอนดอ โชอัซดอน ซารางึน ชาจา

You are my playground

 

Everyday Everynight Baby you are my playground

Eternally ยองวีนฮี นือแดนนาอึย playground

You are my playground You are my playground

You are my playground You are my playground

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***