BABY BABY

WINNER

1 ก.พ. 2016

เนื้อเพลง

Song: BABY BABY

Artist: WINNER

 

Baby Baby อี พามี ชีรอโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

Hey!

 

Hey girls อัน พาปือมยอน

โอนึล พามึน นาวา ฮัมเก อิซซอจุลแร

Oh baby พยอลกอ อัน พาแร

คือนยัง มัลดงมู ชม แฮจวอโย

 

My friends โอนึล มวอ ฮานี

อูรี ซูล ฮันจัน คีอูริลกา

นอ พาปือกูนา คือรอดามยอน ดาอือเม

ออลกูรีนา ฮันบอน โพจา

 

Baby Baby อี พามี ชีรอโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

อูรี ฮัมเก เวโรอุน อี พามึล ชีแซวอโย

โมดึนกอล อิจโก ทากาชี ชวีแฮกาโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

ชิมแด วีเอ พโยรยูแฮ ซือนึน SOS

มวอแฮ ราโก โพแนน ทกปังอึน เซลซูออมเน

อุงคือรีโก อานอ ฮานอบชี ชากาจยอ

เซซังเอ โซอึมโบดา

ชองจอกี ทอ ชีกือรอวอ shut up

 

คอรีเอน ยอจาดือรี

พีชอรอม โซดาจีดึซ แนรยอวา

คึนเด มาจึล อีรี ออบซอ

มอรี วี อูซัน ชม แนรยอนวา

แซบยอกึน นอมู คิลโก ชีชอรอม นอเอ ทาบึน จัลบอ

แฮกา ตือมยอน ทาชี โต คือรอเค ชามี ทึลโก มัล กอล

 

Baby Baby อี พามี ชีรอโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

อูรี ฮัมเก เวโรอุน อี พามึล ชีแซวอโย

โมดึนกอล อิจโก ทากาชี ชวีแฮกาโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

ชีกานี ชีนามยอน ชีนากัลซูรก

ซารังอึล ฮยังฮัน คือรีอูมมัน คอจยอซอ

นัน อามูกอซโต มซทาจโย

นัล ชม เชบัล ซัลรยอจวอโย

 

Baby Baby อี พามี ชีรอโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

อูรี ฮัมเก เวโรอุน อี พามึล ชีแซวอโย

โมดึนกอล อิจโก ทากาชี ชวีแฮกาโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

Baby Baby อี พามี ชีรอโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

อูรี ฮัมเก เวโรอุน อี พามึล ชีแซวอโย

โมดึนกอล อิจโก ทากาชี ชวีแฮกาโย

Baby Baby ฮนจากา ชีรอโย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม