Lirik วันต่อวันกับพระเยซู (Instrumental)

วันต่อวันกับพระเยซู - W501/โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร/หม่อง พิษณุ ไทรงาม

Lyrics by:Pissanu Saingam

Composed by:Pissanu Saingam

เป็นเวลาที่มีค่า

วันต่อวันกับพระเยซู

 

ผู้ที่ข้ารักและเชิดชู

 

ได้ใกล้ชิดและอธิษฐาน

 

นมัสการพระองค์

 

เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำ

 

วันต่อวันกับพระเยซู

จิตใจรับการฟื้นฟู

รับการเปลี่ยนแปลง

เติบโตขึ้นในพระองค์

 

วันต่อวัน ทำตามพระทัย

อยู่เพื่อรับใช้พระองค์

ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำ

ถวายพระเกียรติ

 

เป็นเวลาที่มีค่า

วันต่อวันกับพระเยซู

 

ผู้ที่ข้ารักและเชิดชู

 

ได้ใกล้ชิดและอธิษฐาน

นมัสการพระองค์

 

เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำ

 

วันต่อวันกับพระเยซู

จิตใจรับการฟื้นฟู

รับการเปลี่ยนแปลง

เติบโตขึ้นในพระองค์

 

วันต่อวัน ทำตามพระทัย

อยู่เพื่อรับใช้พระองค์

ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำ

ถวายพระเกียรติ

 

วันต่อวันกับพระเยซู

จิตใจรับการฟื้นฟู

รับการเปลี่ยนแปลง

เติบโตขึ้นในพระองค์

 

วันต่อวัน ทำตามพระทัย

อยู่เพื่อรับใช้พระองค์

ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำ

ถวายพระเกียรติ

 

วันเวลาที่เหลืออยู่

ขออยู่เพื่อพระองค์

 

วันต่อวัน กับพระเยซู

 

วันเวลาที่เหลืออยู่

ขออยู่เพื่อพระองค์

 

 

วันต่อวัน กับพระเยซู