Dengarkan lagu FRAME nyanyian Guckkasten dengan lirik

FRAME

Guckkasten26 Nov 2014

Lirik FRAME

Frame (画面) - 국카스텐 (Guckkasten)

bo ko do ba la bwa do

gei jin nu ne lo bi zo don

man ko do ma na ji nen

com ko dang han i mi ji man kem

 

nan sel mo ob so ji ko

 

ka ko do da ka ka do

kye sok do mo lo jyo ka nen

neg ko o lei dui bo lin

cu bang dang han a lem da u men

 

ba lo nei bul kil ham

 

mu o xi na ma is na ?

 

bu cei ha don za gen huan sang del do ...

 

no mu ma ni bo liyo jin

 

sa la is don o lin dok beig de la

 

zo kem xig hen del li ko hen del li ko

hen de lo nal gei te liyo la

 

zo kem xig um ji gi ko um ji gi ko

um ji kiyo nal gei mu lo la

 

caz ko do ca za bwa do

um kyo jyo bo li nen go sen

son miyong hei bo il su log

hi mi ha ke bi chwo jyo o nen

ka miyo nel sen dei dab del

 

dwi ko do dwi o bwa do

ga ten ca li lel do las don

ma nen ke ca kuk de len

ku kiyo no o te le maz chwo jin

 

nal bo nen na e kua nem

 

mu o xi na ma is na ?

bu cei ha don za gen huan sang del do ..

 

no mu ma ni bo liyo jin

 

sa la is don o lin dok beig de la

 

zo kem xig hen del li ko hen del li ko

hen de lo nal gei te liyo la

 

zo kem xig um ji ki ko um ji ki ko

 

um jik iyo nal gei mu lo la