Dengarkan lagu Al-Mulk nyanyian Hazamin Inteam dengan lirik

Al-Mulk

Hazamin Inteam30 Okt 2016

Lirik Al-Mulk

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli shai-in qadeer

Allazee khalaqal mawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalaa; wa huwal 'azeezul ghafoor

Allazee khalaqa sab'a samaawaatin tibaaqaa maa taraa fee khalqir rahmaani min tafaawut farji'il basara hal taraa min futoor

Summar ji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khaasi'anw wa huwa haseer

Wa laqad zaiyannas samaaa'ad dunyaa bimasaa beeha wa ja'alnaahaa rujoomal lish shayaateeni wa a'tadnaa lahum 'azaabas sa'eer

Wa lillazeena kafaroo bi rabbihim 'azaabu jahannama wa bi'sal maseer

Izaaa ulqoo feehaa sami'oo lahaa shaheeqanw wa hiya tafoor

Takaadu tamayyazu minal ghaizz kullamaaa ulqiya feehaa fawjun sa alahum khazanatuhaaa alam ya'tikum nazeer

Qaaloo balaa qad jaaa'anaa nazeerun fakazzabnaa wa qulnaa maa nazzalal laahu min shai in in antum illaa fee dalaalin kabeer

Wa qaaloo law kunnaa nasma'u awna'qilu maa kunnaa feee as haabis sa'eer

Fa'tarafoo bizambihim fasuhqal li as haabis sa'eer

Innal lazeena yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer

Wa asirroo qawlakum awijharoo bih; innahoo 'aleemum bizaatis sudoor

Alaa ya'lamu man khalaqa wa huwal lateeful khabeer

Huwal lazee ja'ala lakumul arda zaloolan famshoo fee manaakibihaa wa kuloo mir rizqih; wa ilaihin nushoor

'A-amintum man fissamaaa'i aiyakhsifa bi kumul arda fa izaa hiya tamoor

Am amintum man fissamaaa'i ai yursila 'alaikum haasiba fasata'lamoona kaifa nazeer

Wa laqad kazzabal lazeena min qablihim fakaifa kaana nakeer

Awalam yaraw ilat tairi fawqahum saaaffaatinw wa yaqbidn; maa yumsikuhunna illaar rahmaan; innahoo bikulli shai im baseer

Amman haazal lazee huwa jundul lakum yansurukum min doonir rahmaan; inilkaafiroona illaa fee ghuroor

Amman haazal lazee yarzuqukum in amsaka rizqah; bal lajjoo fee 'utuwwinw wa nufoor

Afamai yamshee mukibban 'alaa wajhihee ahdaaa ammany yamshee sawiyyan 'alaa siratim mustaqeem

Qul huwal lazee ansha akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absaara wal af'idata qaleelam maa tashkuroon

Qul huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon

Wa yaqooloona mataa haazal wa'du in kuntum saadiqeen

Qul innamal 'ilmu 'indallaahi wa innamaaa ana nazeerum mubeen

Falaammaa ra-awhu zulfatan seee'at wujoohul lazeena kafaroo wa qeela haazal lazee kuntum bihee tadda'oon

Qul ara'aytum in ahlaka niyal laahu wa mam ma'iya aw rahimanaa famai-yujeerul kaafireena min 'azaabin aleem

Qul huwar rahmaanu aamannaa bihee wa 'alaihi tawakkalnaa fasata'lamoona man huwa fee dalaalim mubeen

 

Qul ara'aytum in asbaha maaa'ukum ghawran famai ya'teekum bimaaa'im ma'een

Komen untuk Al-Mulk (175)

lEmma@1809
lEmma@1809

Alamdullillah.semoga kita semua kuat utk membaca setiap malam.Aaminn🤲

Zurenshuhairi
Zurenshuhairi

Alhamdulillah hati tenang❤️

YU🪙SOF
YU🪙SOF

. 💙❤️💜💙❤️ 💜💙❤️💜💙 💜 ﷽﷽﷽﷽﷽ ❤️ 💙 ﷽﷽﷽﷽﷽ 💜 ❤️ ﷽﷽﷽﷽﷽ 💙 💜💙❤️💜💙 💜❤️💙💜❤️

Saiful Fadly
Saiful Fadly

Allahuma Salli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala Ali Muhammad

Nor Liza
Nor Liza

Alhamdulillah.

Nor Liza
Nor Liza

❤️❤️❤️❤️

Anas Syazwan
Anas Syazwan

Alhamdulilah tenang Amin ❤️

ManjLaraa
ManjLaraa

sesiapa yg mahu kuburnya terang, bacalah surah ini sekali sehari, hari².

Arda Rabeqqa Abd Rahim
Arda Rabeqqa Abd Rahim

Alhamdulillah tenang sangat 🤲🤲🤲

Hidayah Disa
Hidayah Disa

sebelum tido malam selalu amalkan🤍..Evertime nk dengar sambil2 kat rumah tu buat Keje rumah PON selalu pasang🥺..