Ren Zai Bian Yuen

黎明1 ก.ย. 1992

เนื้อเพลง

我习惯不向后看 我习惯了看风浪

在从前某天 心中失去奢望

我习惯当雨渐降 拼命到处去闯荡

就凭眉宇间 不死的眼光

暴雨中急风声 孤单旅程

血与泪未暂停

但你幼小的心 偏偏有情

愿步入我唏嘘生命

遇上了再没平静

你竟带着爱 在我梦魂外

投进风雨内 纵多障碍 亦努力存在

我失去热爱 别过分期待

如某天发现 这黑暗时代

别意外

我定了飘泊路向 纵是错了也一样

为求能发出 一生一刹光亮

我或会失去路向 困惑染满我身上

在悬崖去写 一生的创伤

暴雨中急风声 孤单旅程

血与泪未暂停

但你幼小的心 偏偏有情

愿步入我唏嘘生命

遇上了再没平静

你竟带着爱 在我梦魂外

投进风雨内 纵多障碍 亦努力存在

我失去热爱 别过分期待

人再不寄望 这黑暗时代

你竟带着爱 在我梦魂外

投进风雨内 纵多障碍 亦努力存在

我失去热爱 别过分期待

如某天发现 这黑暗时代

别意外

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***