กอด

Clash28 ส.ค. 2010

เนื้อเพลง

กอด - Clash

Chun koey bauk roo seuk ja meua

Wun gaun seung tur gor roo

 

Wah kwahm pook pun tum hai fun lamur

 

Chun jum dai tur aun lae wai

 

Jon chun wun wai lae sun sa tahn hua jai

 

Yahk bauk tur hai dai yin leua gern

Dtae mai roo tur dai yin reu plao

 

Yahk bauk tur hai roo leua gern

Wah tur keu lom hai jai kaung chun

 

Ohp gaut hua jai kaung chun ao wai nahn nahn

Kae piang chun kit wah tur ja jahk pai

 

Jai mun wiw took tee

 

Oey kum sunyah bauk mah wah mai mee wun

 

Tee ja tum hai chun dtaung wun wai

 

Kae nee gor pen sook

 

Gaut chun hai nahn kao wai

 

Gor tur chahng saen mee kwham

Mai gup chun mahk mai yahng nee

 

Kwahm ruk tee chun hai tur mai

Koey hai mahk tao krai

Tee grasip bauk hua jai tur tur kong dai

Yin wah ruk tur mahk gwah sing dai

 

Yahk bauk tur hai dai yin leua gern

Dtae mai roo tur dai yin reu plao

 

Yahk bauk tur hai roo leua gern

Wah tur keu lom hai jai kaung chun

 

Ohp gaut hua jai kaung chun ao wai nahn nahn

Kae piang chun kit wah tur ja jahk pai

 

Jai mun wiw took tee

 

Gaut chun hai nahn kao wai

 

Gor tur chahng saen mee kwham

Mai gup chun mahk mai yahng nee

 

Kwahm ruk tee chun hai tur mai

Koey hai mahk tao krai

Tee grasip bauk hua jai tur tur kong dai

Yin wah ruk tur mahk gwah sing dai

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***