JOOX x PUBGM Parachute Promotion

JOOX x PUBGM Parachute Promotion

Terms & Conditions for JOOX x PUBGM Parachute Promotion

1. โปรโมชั่น JOOX x PUBGM Parachute คือ โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการ JOOX ที่สมัคร VIP ประเภท 1 เดือน (ราคา 129 บาท) ภายในแอปพลิเคชั่น JOOX แล้วสามารถรับรหัสเพื่อแลกของรางวัลเป็นร่มชูชีพ (Parachute) ซึ่งเป็นไอเทม (item) ในเกม PUBG Mobile ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ (message) จากทีมงานเท่านั้น

2. เมื่อรายการชำระเงินของท่านสำหรับการสมัคร VIP ประเภท 1 เดือนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง ทีมงานจะจัดส่งรหัสในการแลกของรางวัลให้ท่านทางข้อความ (in-app message) ภายในแอปพลิเคชั่น JOOX

3. รหัสที่ได้รับสามารถแลกของรางวัลในเกม PUBG Mobile ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.

4. 1 บัญชีผู้ใช้บริการ JOOX สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้เพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

5. 1 ไอดีเกม PUBG Mobile สามารถใช้งานรหัสไอเทมร่มชูชีพจากโปรโมชั่นนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งรวมไปถึงรหัสที่ได้รับจากกิจกรรมล็อคอิน 9 ครั้งด้วย (หากไอดีเกมเคยใช้งานรหัสจากกิจกรรมไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานรหัสโปรโมชั่นนี้ได้อีก)

6. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ใช้บริการ JOOX ที่สมัคร VIP ประเภท 1 เดือน ภายในแอปพลิเคชั่น JOOX และภายในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น การสมัคร VIP แบบต่ออายุอัตโนมัติจะไม่เข้าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเคยสมัคร VIP ประเภท 1 เดือน และสถานะยังคงเป็น VIP อยู่นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการสมัคร VIP ประเภท 1 เดือนใหม่อีกครั้ง จึงจะมีสิทธิในการแลกของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นนี้

8. ระยะเวลาของโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หากมีข้อพิพาทในเรื่องเวลาในการร่วมกิจกรรม ทีมงานจะยึดเวลาในระบบเป็นหลัก

9. รหัสที่ได้รับจะถือเป็นความลับของผู้ใช้บริการ หากรหัสถูกใช้งานแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชดเชยในทุกกรณี หากพบปัญหาใช้งานรหัสที่ได้รับกรุณาติดต่อ PUBGMOBILE_CS@tencentgames.com

10. การสมัคร JOOX VIP ผ่านโปรโมชั่นนี้จะไม่เข้าร่วม และ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

11. หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ กรุณาติดต่อ support@joox.co.th หรือ Facebook JOOXTH

12. หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า