ความหมายที่ 2 เจตนายังเหมือนเดิม

อริสมันต์1 ม.ค. 1990 11 เพลง