Ying Xiong Chu Shao Nian (Dian Shi Ju "Ying Xiong Chu Shao Nian" Ge Qu)

關正傑2004年2月6日
歌詞

英雄出少年 - 關正傑 (Michael Kwan)

詞:鄧偉雄

曲:顧嘉輝

無負今朝少年時

去管多少不平事

是與非 盡在我心

冒死生 存情義

悲我願放下 苦我願去嘗

悲歡我自知

山我願去移 火我願闖過

心內志難移

無論幾多次成敗

要創一番英雄事

歴百險 大步去闖

擲死生 留名字

悲我願放下 苦我願去嘗

悲歡我自知

山我願去移 火我願闖過

心內志難移

無負今朝少年時

去管多少不平事

是與非 盡在我心

冒死生 存情義

悲我願放下 苦我願去嘗

悲歡我自知

山我願去移 火我願闖過

心內志難移

難移

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲