Niki Nana

Yanni2012年4月17日

歌詞

Niki Nana - Yanni

Kalemera

Neneya

 

Tununu Se Ka Musica

 

Kalemera

Neneya

 

Tununu Se Ka Sawbona

 

Kunjani Se Ka Meneya

 

Niki Nana Se Se Sa

Nikie Na Se Sa Musica

Niki Nana Se Se Sa

Niki Nana Say We're One

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Say Aiya

 

Dance and Chant

Let the Dance Enchant

Let's Dance and Chant

 

Dance and Chant

Let the Dance Enchant

Let's Dance and Chant

 

Dance and Chant

Let the Dance Enchant

Let's Dance and Chant

 

Dance and Chant

Let the Dance Enchant

Let's Dance and Chant

 

Kalemera

Neneya

 

Tununu Se Ka Musica

 

Kalemera

 

Neneya

 

Tununu Se Ka Sawbona

 

Kunjani Se Ka Meneya

 

Niki Nana Se Se Sa

Nikie Na Se Sa Musica

Niki Nana Se Se Sa

Niki Nana Say We're One

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Say Aiya

 

Niki Nana Se Se Sa

Nikie Na Se Sa Musica

Niki Nana Se Se Sa

 

Niki Nana Say We're One

Say Aiya

 

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Say Aiya

 

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Se Sa Como Ya

Niki Nana Se Se Sa

Niki Na Say We're One

Say Aiya

 

Say Aiya

 

Say Aiya

 

Say Aiya

 

Say Aiya

 

***歌詞來自第三方***