OrLog In

歎十聲

劉韻2009年12月19日

Lyrics

歎十聲 (Live) - 劉韻 (Liu Wun)

詞:黎平

曲:方知

煙花那女子

 

歎罷那第一聲

 

思想起奴終身

 

靠呀靠何人

 

爹孃生下了奴

 

就沒有照管

 

為只為 家貧寒

 

才賣那小奴身

 

伊呀呀得兒喂

 

説給誰來聽

 

為只為 家貧寒

 

才賣那小奴身

 

煙花那女子

 

歎罷那第二聲

 

思想起當年的

 

壞呀壞心人

 

花言巧語 他把奴來騙

 

到頭來 丟下奴

 

只成了一片恨

 

伊呀呀得兒喂

 

説給誰來聽

 

到頭來 丟下奴

 

只成了一片恨

 

煙花那女子

 

歎罷那第三聲

 

思想起何處有

 

知呀知心的人

 

天涯漂泊 受盡了欺凌

 

有誰見 逢人笑

 

暗地裏抹淚痕

 

伊呀呀得兒喂

 

説給誰來聽

 

有誰知 逢人笑

 

暗地裏抹淚痕

 

***歌詞來自第三方***