Wake up! New start!

Wake up! New start!

2017年9月8日
有關 Wake up! New start!
無論你係打工仔定學生哥,相信都係每日勞勞碌碌重複做同樣嘅嘢。身心俱疲嘅你,係咪每朝都唔想離開張床呢?不如由今日開始試吓唔好賴床,去請自己食一個豐富嘅早餐;聽住歌,好放鬆咁同自己講:「新一天,新開始!」啦!加油啊!