Dengarkan lagu Surah Yasiin nyanyian Ustaz Khairul Anuar Al-Hafiz dengan lirik

Surah Yasiin

Ustaz Khairul Anuar Al-Hafiz5 Apr 2017

Lirik Surah Yasiin

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Yaa-Seeen

Wal-Qur-aanil-Hakeem

Innaka laminal mursaleen

'Alaa Siraatim Mustaqeem

Tanzeelal 'Azeezir Raheem

Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa'uhum fahum ghaafiloon

Laqad haqqal qawlu 'alaaa aksarihim fahum laa yu'minoon

Innaa ja'alnaa feee a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon

Wa ja'alnaa mim baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshai naahum fahum laa yubsiroon

Wa sawaaa'un 'alaihim 'a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minoon

Innamaa tunziru manit taba 'az-Zikra wa khashiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfiratinw-wa ajrin kareem

Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamoo wa aasaarahum; wa kulla shai'in ahsainaahu feee Imaamim Mubeen

Wadrib lahum masalan Ashaabal Qaryatih; iz jaaa'ahal mursaloon

Iz arsalnaaa ilaihimusnaini fakazzaboohumaa fa'azzaznaa bisaalisin faqaalooo innaaa ilaikum mursaloon

Qaaloo maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rahmaanu min shai'in in antum illaa takziboon

Qaaloo Rabbunaa ya'lamu innaaa ilaikum lamursaloon

Wa maa 'alainaaa illal balaaghul mubeen

Qaaloo innaa tataiyarnaa bikum la'il-lam tantahoo lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minnaa 'azaabun aleem

Qaaloo taaa'irukum ma'akum; a'in zukkirtum; bal antum qawmum musrifoon

Wa jaaa'a min aqsal madeenati rajuluny yas'aa qaala yaa qawmit tabi'ul mursaleen

Ittabi'oo mal-laa yas'alukum ajranw-wa hum muhtadoon

Wa maa liya laaa a'budul lazee fataranee wa ilaihi turja'oon

'A-attakhizu min dooniheee aalihatan iny-yuridnir Rahmaanu bidurril-laa tughni 'annee shafaa 'atuhum shai 'anw-wa laa yunqizoon

Inneee izal-lafee dalaa-lim-mubeen

Inneee aamantu bi Rabbikum fasma'oon

Qeelad khulil Jannnah; qaala yaa laita qawmee ya'lamoon

Bimaa ghafara lee Rabbee wa ja'alanee minal mukrameen (End Juz 22)

Wa maaa anzalnaa 'alaa qawmihee mim ba'dihee min jundim minas-samaaa'i wa maa kunnaa munzileen

In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum khaamidoon

Yaa hasratan 'alal 'ibaad; maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi 'oon

Alam yaraw kam ahlak naa qablahum minal qurooni annahum ilaihim laa yarji'oon

Wa in kullul lammaa jamee'ul-ladainaa muhdaroon

Wa Aayatul lahumul ardul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu yaakuloon

Wa ja'alnaa feehaa jannaatim min nakheelinw wa a'naabinw wa fajjarnaa feeha minal 'uyoon

Liyaakuloo min samarihee wa maa 'amilat-hu aideehim; afalaa yashkuroon

Subhaanal lazee khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya'lamoon

Wa Aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara fa-izaa hum muzlimoon

Wash-shamsu tajree limustaqarril lahaa; zaalika taqdeerul 'Azeezil Aleem

Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'ur joonil qadeem

Lash shamsu yambaghee lahaaa an tudrikal qamara wa lal lailu saabiqun nahaar; wa kullun fee falaki yasbahoon

Wa Aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyatahum fil fulkil mashhoon

Wa khalaqnaa lahum mim-mislihee maa yarkaboon

Wa in nashaa nughriqhum falaa sareekha lahum wa laa hum yunqazoon

Illaa rahmatam minnaa wa mataa'an ilaa heen

Wa izaa qeela lahumuttaqoo maa baina aideekum wa maa khalfakum la'allakum turhamoon

Wa maa taateehim min aayatim min Aayaati Rabbihim illaa kaanoo 'anhaa mu'rideen

Wa izaa qeela lahum anfiqoo mimmaa razaqakumul laahu qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo anut'imu mal-law yashaaa'ul laahu at'amahooo in antum illaa fee dalaalim mubeen

Wa yaqooloona mataa haazal wa'du in kuntum saadiqeen

Maa yanzuroona illaa saihatanw waahidatan taa khuzuhum wa hum yakhissimoon

Falaa yastatee'oona taw siyatanw-wa laaa ilaaa ahlihim yarji'oon

Wa nufikha fis-soori faizaa hum minal ajdaasi ilaa Rabbihim yansiloon

Qaaloo yaa wailanaa mam ba'asanaa mim marqadinaa; haaza maa wa'adar Rahmanu wa sadaqal mursaloon

In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum jamee'ul ladainaa muhdaroon

Fal-Yawma laa tuzlamu nafsun shai'anw-wa laa tujzawna illaa maa kuntum ta'maloon

Inna Ashaabal jannatil Yawma fee shughulin faakihoon

Hum wa azwaajuhum fee zilaalin 'alal araaa'iki muttaki'oon

Lahum feehaa faakiha tunw-wa lahum maa yadda'oon

Salaamun qawlam mir Rabbir Raheem

Wamtaazul Yawma ayyuhal mujrimoon

Alam a'had ilaikum yaa Baneee Aadama al-laa ta'budush Shaitaana innahoo lakum 'aduwwum mubeen

Wa ani'budoonee; haazaa Siraatum Mustaqeem

Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeraa; afalam takoonoo ta'qiloon

Haazihee Jahannamul latee kuntum too'adoon

Islawhal Yawma bimaa kuntum takfuroon

Al-Yawma nakhtimu 'alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon

Wa law nashaaa'u lata masna 'alaaa aiyunihim fasta baqus-siraata fa-annaa yubsiroon

Wa law nashaaa'u lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famas-tataa'oo mudiyyanw-wa laa yarji'oon

Wa man nu 'ammirhu nunakkishu fil-khalq; afalaa ya'qiloon

Wa maa 'allamnaahush shi'ra wa maa yambaghee lah; in huwa illaa zikrunw-wa Qur-aanum mubeen

Liyunzira man kaana haiyanw-wa yahiqqal qawlu 'alal-kaafireen

Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aideenaaa an'aaman fahum lahaa maalikoon

Wa zallalnaahaa lahum faminhaa rakoobuhum wa minhaa yaakuloon

Wa lahum feehaa manaa fi'u wa mashaarib; afalaa yashkuroon

Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal la'allahum yunsaroon

Laa yastatee'oona nasrahum wa hum lahum jundum muhdaroon

Falaa yahzunka qawluhum; innaa na'lamu maa yusirroona wa maa yu'linoon

Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin fa-izaa huwa khaseemum mubeen

Wa daraba lanaa maslanw-wa nasiya khalqahoo qaala mai-yuhyil'izaama wa hiya rameem

Qul yuh yeehal lazeee ansha ahaaa awwala marrah; wa Huwa bikulli khalqin 'Aleem

Allazee ja'ala lakum minash shajaril akhdari naaran fa-izaaa antum minhu tooqidoon

Awa laisal lazee khalaqas samaawaati wal arda biqaadirin 'alaaa ai-yakhluqa mislahum; balaa wa Huwal Khallaaqul 'Aleem

Innamaa amruhooo izaaa araada shai'an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon

 

Fa Subhaanal lazee biyadihee malakootu kulli shai-inw-wa ilaihi turja'oon

Komen untuk Surah Yasiin (299)

Nurul Akma
Nurul Akma

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Nurfaeza Sani
Nurfaeza Sani

Alfatihah buat arwah abah arwah adik semoga ditempatkan bersama2 org2 yg beriman aamiin

Indah Azura
Indah Azura

smga ujian skrng nie..d permudahkan dgn baik..Aamiin

wannorazian
wannorazian

slm, semuga ruh ayah & bunda DLL nya, menemui Illahi ditempat kan mereka para solihin. amin .. wslm

wannorazian
wannorazian

💛💛💛💛💛💛!!!

noni
noni

AL Fatihah

YU🪙SOF
YU🪙SOF

💙❤️💜💙❤️ 💜💙❤️💜💙 💜 ﷽﷽﷽﷽﷽ ❤️ 💙 ﷽﷽﷽﷽﷽ 💜 ❤️ ﷽﷽﷽﷽﷽ 💙 💜💙❤️💜💙 💜❤️💙💜❤️

Eina Sukri
Eina Sukri

alfatihah arwah mak arwah ayah dan arwah ankku..smga ditmptkn bersama2 org yg briman..amim

yusri
yusri

kehendak Allah

yusri
yusri

kun fayakun