Listen to Gong Hua Jin Shang Cha song with lyrics from 于飞

Gong Hua Jin Shang Cha

于飞1 Jan 2005

Gong Hua Jin Shang Cha Lyrics

来不及爱 - 于飞

词:秦冠

曲:郎泼来

为什么你要生的那样的美

桃花也不敢对你开

 

一见你呀真叫我来不及爱

 

不知该说些什么对

 

为什么你要生的那样的美

 

雀屏也不敢对你开

一见你呀真叫我来不及爱

 

只能够为你深深醉

 

但愿你不要去不回

我需要对你诉说爱

 

纵然你对我说再会

我一样也要紧紧追

 

为什么你要生的那样的美

 

桃花也不敢对你开

 

一见你呀真叫我来不及爱

 

只能够为你深深醉

 

***Lyrics are from third-parties***