Listen to Bekezela song with lyrics from Robbie Malinga

Bekezela

Robbie Malinga17 Nov 2017

Bekezela Lyrics

Kuzolunga

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Kuzolunga

Ngithi k'dala s'kguzuka

k'dala s'kguzuka

Siphanda siphusha

Ungalahl'ithema

Angeke silahl'ithemba

Khululeka

Khululeka

Izandla ziyagezana

Zifuna amapheshana

Khululeka

Khululeka

Izandla ziyagezana

Zifuna amapheshana

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ngithi vuka ye ye ye

Mntanakithi ngithivuka

Ulaleleni?

Ngiyazi kunzima

Ulaleleni?

Ngiyazi kunzima

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Bekezela mntaka ma

Lizofik'ilanga lakho

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Ungalahl'ithemba

Kuzolunga