Listen to Hua Ting Xiao Ying Xiong (Album Version) song with lyrics from 李龙基

Hua Ting Xiao Ying Xiong (Album Version)

李龙基31 Jan 2010

Hua Ting Xiao Ying Xiong (Album Version) Lyrics

花艇小英雄 (Album Version) - 李龙基 (Lee Lung Kee)

年青的小伙子每爱谈梦

我有才为谁用

受够了屈够了愿放松

管它吉与凶

成长中小伙子创美梦

不惊雨不怕风

旧世界新世界任我冲

不分西与东

 

休惊醒少年梦

叱吒因失意

天生必有用

游龙谁愿困浅水中

 

年青的小伙子每爱谈梦

我有才为谁用

受够了屈够了愿放松

管它吉与凶

成长中小伙子创美梦

不惊雨不怕风

旧世界新世界任我冲

不分西与东

 

休惊醒少年梦

叱吒因失意

天生必有用

游龙谁愿困浅水中

 

***Lyrics are from third-parties***