Into Ingawe

Sun-El Musician, Ami Faku6 Jun 2019

Lyrics

 

 

Ndandisemnyameni

Ndingaboni nalomnyango

Kwabalek' iinsuku

Ndikhangela indlela yophuma

Kwenzek' ismanga amaphupho afezeka

Kwavela kwalunga yonk' into

Ndancedwa yinkolo nentsebenzo

Noguqa ngedolo kuBawo

Hhayi into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe, ndiwelela ilizwe lenkuthazo

Isthembiso kungaphel' amandla

Ndiwelela ilizwe lenkuthazo

Isthembiso kungaphel' amandla

Iminqweno yethu ivakele

Intando anayo ingango lwandle

Ingomso lethu liyathembisa

Kumele sikwazi ukubekezela

Kwenzek' ismanga amaphupho afezeka

Kwavela kwalunga yonk' into

Ndancedwa yinkolo nentsebenzo

Noguqa ngedolo kuBawo

Hhayi into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Into ingawe yabona bayaphanda

Abalal' intsebenzo ikhona nentlonipho

Ndiwelela ilizwe lenkuthazo

Isthembiso kungaphel' amandla

Ndiwelela ilizwe lenkuthazo

Isthembiso kungaphel' amandla

Ndiwelela ilizwe lenkuthazo

Isthembiso ukuvuka kungaphel' amandla

 

***Lyrics are from third-parties***