Like crazy

2AM9 พ.ย. 2011
เนื้อเพลง

Song: Like crazy

Artist: 2AM

 

อา จิก คา ซึม มา อา พึน กอน

ชัม มา โด นุน มุล รี นา นึน กอน

อิบ บือ รอน อิด จอ โด มัล แฮ โด

นา โจ ชา ซก กยอ โพ รยอ โก แฮ โด

นอล อิด จี มด แท ซอ คือ รอน กอ รา ซอ

 

มิ ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา

อี รอ ทา นา ชอง มัล มู ซึน อิล นัล กอ กัด ทา

โพ ราน ตึด ชี ซัล รา โพ โก ชิบ พึน เด

ออ ตอก แค นา เค ซก นุน มุล ลี นา

 

มู ซึน ชัล มด ซึล ฮัน กอน จี

มวอ กา นา รึล ตอ นา เก ฮัน กอน จี

อี ยู รึล อัล ซู กา ออบ ซอ ซอ

คือ รอน แน กา นอ มู นา บุน แฮ ซอ

อิด จอ โพ รยอ แฮ โด คยอล กุก นอ รา ซอ

 

มิ ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา

อี รอ ทา นา ชอง มัล มู ซึน อิล นัล กอ กัด ทา

โพ ราน ตึด ชี ซัล รา โพ โก ชิบ พึน เด

ออ ตอก แค นา เค ซก นุน มุล ลี นา

 

ชอง มัล อี ยู นึน โม รือ เกด จี มัน

แน กา มวอ รา โด นอล ซอบ ซอบ

ฮา เก แฮด เกด จี

ทา นี กา มัด จือ นี กา แน กา ทึล ริน กอ นี กา

ทล รา มัน วา จวอ อี นุน มุล รึล มอม ชวอ จวอ

 

มี ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา

อี รอ ทา นา ชอง มัล มูซึน อิล นัล กอ กัด ทา

โพ ราน ตึด ชี ชัล ซัล รา โพ รยอ แฮด นึน เด

นุน มุล มัน นา เค ซก มี ชิน ตึด ชี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม