【少年组】最是少年不可欺 (Zui Shi Shao Nian Bu Ke Qi)

Zui Xue, Zheng Fan Xing, Guo Cheng, Qi Pei Xin1 ม.ค. 2020

เนื้อเพลง

Song: 最是少年不可欺 (Zui Shi Shao Nian Bu Ke Qi)

Artist: Zui Xue, Zheng Fan Xing, Guo Cheng, Qi Pei Xin

 

dān qīng mò bǐ yún jiān

gāo yín zhú qīng fēng qù

zì yì huī jiàn bù zhèn huàn

líng bào jiàn chuān guò zhú lín

xīn xuě yuàn jǐng yún

wén rù yǎn lán zhǐ rú jīn

zhǎng mèng wèi xǐng xuě

làng jīng jí fēng yǔ yī shēn qīng

huāng yě gū yān yuǎn yóu sì yì

shǎo nián bù kě qī

bái gǔ zhī jiān tóng sè chéng míng

yún shēn zhī chù fēng shuāng yuǎn xíng

xuě jiān bái yī shēng sǐ wú jī

shǎo nián bù kě qī

biàn jiàn zhǐ bǎi guǐ wǎng shēng

qù diān zhuǎn guāng yīn

dàn xià fǔ qín wàn xiàng

sēn luō sǐ shēng tiān mìng

yī shí yù jǐn ài zēng fēn

míng jiāng hú jǐ fān mó lì

xiāng féng wèi xìng fēng xuě

lái jí zhòng shēng jiāng xǐng

shān hé zhǎng yì cún yú tiān

de bù fù shǎo nián yì qì

huāng yě gū yān yuǎn yóu sì yì

shǎo nián bù kě qī

bái gǔ zhī jiān tóng sè chéng míng yún

shēn zhī chù fēng shuāng yuǎn xíng

xuě jiān bái yī sǐ shēng

wú jī shǎo nián bù kě qī

biàn jiàn zhǐ bǎi guǐ wǎng

shēng qù diān zhuǎn

huāng yě gū yān yuǎn yóu sì yì

shǎo nián bù kě qī

bái gǔ zhī jiān tóng sè chéng míng yún

shēn zhī chù fēng shuāng yuǎn xíng

shū tú zhī jǐ zhào rì yuè míng

zuì shì shǎo nián bù kě qī

biàn jiàn zhǐ bǎi guǐ wǎng shēng qù

diān zhuǎn guāng yīn

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***