ยิ่งลึกซึ้งยิ่งหวั่นไหว

นิว จิ๋ว20 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหวั่นไหว (Ying luek seung ying wun wai) - New & Jiew (นิว จิ๋ว)

Welah tee tur goom meu

Jup meu kaung chun ao wai

 

Chun roo teung kwahm nai

Jai tee mee hai gun wun nee

 

Kwahm ruk tee tur hai mah

Lor liang hua jai tee chun mee

Yoo gup tur took nahtee meuan fun ngot ngahm

 

Chun roo chun kuan dee jai

Tee dern kahng tur wun nee

 

Chun roo chun kuan yin

Dee tee mee tur gaut chun wai

Dtae leuk kao bpai nai jai

 

Aun wai gung won yoo took wun

 

Ying leuk seung ying wai wun

Ying ruk ying glua

 

Wun proong nee ja yung

Kong fun dee yoo mai

Ja mee gun lae gun yoo mai

 

Meu kaung tur ja oon yoo nahn kae nai

 

Chuang welah nee ja yoo

Bpai dai nahn tao rai

Yahk kor hai wun welah

Yoot ao wai tee dtrong nee bpai

Dtrahp nahn tao nahn

 

Kwahm glua tee mee nai jai

Gor dtua keun bpen kwahm fun

 

Fun hen wah tur lah gun

 

Mai mee wun glup mah hah

Kae nun gor toramahn dteun

Chao yung mee yot num dtah

Yahk yoot wun lae welah tee chun mee tur

 

Wun proong nee

Ja yung kong fun dee yoo mai

Ja mee gun lae gun yoo mai

 

Meu kaung tur ja oon yoo nahn kae nai

Chuang welah nee ja yoo

Bpai dai nahn tao rai

 

Yahk kor hai wun welah

Yoot ao wai tee dtrong nee bpai

Dtrahp nahn tao nahn

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***