Too Late

Getsunova13 พ.ย. 2007

เนื้อเพลง

Too Late - Getsunova

Written by:ปณต คุณประเสริฐ

 

เพราะว่ารัก

เพราะว่ารัก

เธอมากมาย

 

เลยแทบตาย

ตอนที่เธอ จะทิ้งไป

 

ไปไม่ลา ไปไม่ลา

ไปหาใหม่

 

ไปกับใคร ใครที่เธอ

ประทับใจ

 

แล้วมันเรื่องอะไร

มันเรื่องอะไรที่เธอบอก

ขอคืนดีนับจากนี้จะไม่หลอก

 

หรือเขาทิ้งเธอ

 

เพราะเขาทิ้งเธอ

เธอ เธอ เธอ

 

กลับมาทำไม เธอเธอ

เธอจะมาทำไม

เราเป็นเพียงเรื่องเก่า

 

อย่าเปลืองเวลา เธอ เธอ

เป็นไปไม่ได้

เธอรู้หรือเปล่า

อยากบอกว่า

Too late too late

 

มันไม่ทัน มันไม่ทัน

มันช้าไป

 

ไม่มีทาง

เพราะว่ามัน มันสายไป

 

ไม่ต้องคุย ไม่ต้องคุย

ไม่เข้าใจ

 

พูดกี่ครั้ง พูดกี่ที

ก็แล้วไง

 

แล้วมันเรื่องอะไร

มันเรื่องอะไรที่เธอบอก

 

ขอคืนดีนับจากนี้จะไม่หลอก

 

หรือเขาทิ้งเธอ

 

เพราะเขาทิ้งเธอ

เธอ เธอ เธอ

 

กลับมาทำไม เธอเธอ

เธอจะมาทำไม

เราเป็นเพียงเรื่องเก่า

 

อย่าเปลืองเวลา เธอ เธอ

เป็นไปไม่ได้

เธอรู้หรือเปล่า

 

อยากบอกว่า

Too late too late

 

กลับมาทำไม เธอ เธอ

เธอจะมาทำไม

เราเป็นเพียงเรื่องเก่า

 

อย่าเปลืองเวลา เธอ เธอ

เป็นไปไม่ได้

เธอรู้หรือเปล่า

อยากบอกว่า

Too late too late

 

กลับมาทำไม เธอ เธอ

เธอจะมาทำไม

 

เราเป็นเพียงเรื่องเก่า

 

อย่าเปลืองเวลา เธอ เธอ

เป็นไปไม่ได้

เธอรู้หรือเปล่า

อยากบอกว่า

Too late too late

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***