เกร็ดความรู้และวันแห่งความรักในวันมาฆบูชา

เกร็ดความรู้และวันแห่งความรักในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา หลายคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีการแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ และมีพระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน!!!โดยมิได้นัดหมาย

แต่เชื่อว่าหลายยังคงมีคำถามขึ้นในใจว่า ทำไมจู่ๆ พระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูปนั้น จึงมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายได้ ทั้งๆที่ในสมัยนั้นยังไม่มีโซเซียลมีเดีย หรือเครื่องมือติดต่อสื่อสาร

อันที่จริงแล้ว การมาประชุมกันของพระอรหันต์สาวกจำนวน 1,250 รูป นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความกตัญญูอันบริสุทธิ์ของเหล่าสาวกที่มี ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยได้ทำการเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ จึงพากันเดินทางกลับมาที่ วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆิกาวาส (วัดสวนไผ่) อย่างพร้อมเพียงกันโดยที่มิได้นัดหมายกันมาก่อน

หลายคนก็ยังมีความสงสัยอีกว่าทำไมจึงต้อง 1,250 รูป กล่าวง่ายๆ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมานั้นมีไกด์กิตติมศักดิ์นำมา นั้นคือ 3 ฤๅษีพี่น้อง ที่พระพุทธองค์เคยทรงเทศนาจนบรรลุพระอรหันต์ ได้แก่อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ นำพระภิษุสงฆ์มารวมกัน 1,000 รูป ส่วนอีก 250 รูปนั้น เป็นสงฆ์บริวารของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะนั้นเอง

พระพุทธองค์จึงทรงเห็นชอบว่านี่เป็นโอกาสที่ดี จึงเรียกประชุมพระสงฆ์เพื่อทำวัดเย็น แล้วแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ โดยมีใจความสำคัญคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเอง

นอกจากนี้วันมาฆบูชายังมีเกร็ดความรู้ที่หลายคนยังไม่ทราบอีกมากมาย ดังนี้

- วันมาฆบูชาในประเทศไทย มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4

- เป็นวันคล้ายวันปลงพระชนมายุสังขาร หรือทรงรู้ล่วงหน้าว่าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในอีก 3 เดือนข้างหน้านั่นเอง

- เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ครบองค์ 4 คือ

1. ได้มีพระสงฆ์มาประชุมกันในวันมาฆปุณณมี คือ วันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสาม

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์

4. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุ ที่ได้รับอุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

- พระพุทธองค์แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพุทธพจน์ 3 คาถา มีใจความสำคัญกล่าวถึง การนิพพาน การละเว้นความชั่วทั้งปวง และข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระศาสนา

- วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นเล็งเห็นความสำคัญของความรักอันบริสุทธิ์ และเป็นการส่งเสริมค่านิยมอันนี้ดี

ในวันมาฆบูชาเช่นนี้ก็อย่าลืมหาเวลาว่างชวนเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ทำจิตใจให้สงบผ่องใสกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา วันนี้เรามีมาฝากกันด้านล่างนี้เลยครับ

ขอบคุณภาพประกอบจาก

https://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4581.html

https://www.bangkoktourist.com/attraction/148

https://www.dhammathai.org/day/maka.php

Related Content