ทำความรู้จักความหมายและการเวียนเทียนที่ถูกต้อง

ทำความรู้จักความหมายและการเวียนเทียนที่ถูกต้อง

ใกล้ถึงวันมาฆบูชาแล้วตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถือเป็นวันสำคัญ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเข้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์ครั้งแรก มีใจความสำคัญที่ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” คนไทยส่วนใหญ่ไปวัดเพื่อที่จะทำบุญและเวียนเทียน แต่ถึงรู้อย่างนั้นแล้วเราก็ยังสับสนว่าต้องเวียนเทียนวันไหนและทำไมชาวพุทธจึงต้องเวียนเทียน มาดูไปพร้อมกันค่ะ!

การเวียนเทียนทำเพื่ออะไร

การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวมเพื่อสร้างสมาธิและสร้างความศรัทธา

เวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การเวียนเทียนเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นิยมทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่เดิมกำหนดในมีการเวียนเทียน 3 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา แต่ต่อมาได้มีการเพิ่ม วันอาสาฬหบูชา รวมเป็น 4 วัน

เวียนเทียนมงคลวนทางขวา

การเวียนเทียนนั้น มีทั้ง การเวียนขวาซึ่งเรียกว่า ทักษิณาวรรต หรือ ประทักษิณ และ การเวียนซ้ายซึ่งเรียกว่า อุตราวรรต แต่เป็น คติ ความเชื่อแต่โบราณว่าขวาเป็นมงคล ซ้ายเป็นอวมงคล ดังนั้นจึงนิยมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องเวียนเทียนด้านขวา

อีกทั้งการเวียนเทียนจะเริ่มช่วง 5 โมงเย็น และต้องเวียนเทียน ทั้งหมด3 รอบ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้ง 3 พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

รอบแรก – ระลึกถึงพระพุทธคุณ ภาวนา บทสวดอิติปิโส ภควาฯ

รอบที่สอง – ระลึกถึงพระธรรมคุณ ภาวนา บทสวดสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ

รอบที่สาม – ระลึกถึงพระสังฆคุณ ภาวนา บทสวดสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ

จากนั้นวางดอกไม้ ธูปเทียน ในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

ทั้งนี้การเวียนเทียนนั้นก็ต้องตั้งใจจริงและตั้งจิตให้สงบ เพื่อที่จะส่งผลให้ได้บุญ กุศล รวมถึงจะต้องแสดงความเคารพศาสนาด้วย

Related Content