ชุดลำซิ่งคมเฉือนคม

พรศักดิ์ ส่องแสง, สมหมายน้อย ดวงเจริญ1 ก.ย. 1997 12 เพลง