ตรงเส้นขอบฟ้า

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ1 ต.ค. 1987 10 เพลง