နီးစပ္ဖို႔

Athen Cho Swe

31 Dec 2013

Lyrics

သီခ်င္း - နီးစပ္ဖုိ ့

ေတးဆုိ - ေအသင္ခ်ိဳေဆြ

 

မငုိပါနဲ ့အခ်စ္ေလးေရ...

မနာလုိသူေတြဖ်က္ၾကပါေစ

ကုိယ္ႏုိင္တဲ့ေပးဆပ္မႈနဲ ့နားလည္မႈေတြ

ရွိတဲ့တုိ ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ

ဘာေၾကာင့္ႏႈတ္ဆက္တာလဲ

အုိ..ဆုံႏုိင္ဖုိ ့နင္ေတြးသာ..

ၾကိဳဆုိေနတယ္..ဒုကၡေတြ...

ငုိလြယ္တဲ့ဝမ္းနည္းမႈနဲ ့

စုိးရိမ္မႈေတြ ခဏေလာက္သိမ္းထားရင္

တစ္ဘဝလုံးေအးခ်မ္းႏုိင္သည္..

 

ေဝးသြားဖုိ ့မင္းဘက္ကလည္း

လုံးဝမေတာင္းဆုိပါနဲ ့

ငါ့ဘက္ကလည္းျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး

မင္းေလးတစ္ေယာက္ကုိပါပဲ

 

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး

 

ေဝးသြားဖုိ ့မင္းဘက္ကလည္း

လုံးဝမေတာင္းဆုိပါနဲ ့

ငါ့ဘက္ကလည္းျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး

မင္းေလးတစ္ေယာက္ကုိပါပဲ

 

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး

 

မငုိပါနဲ ့အခ်စ္ေလးေရ...

မနာလုိသူေတြဖ်က္ၾကပါေစ

ကုိယ္ႏုိင္တဲ့ေပးဆပ္မႈနဲ ့နားလည္မႈေတြ

ရွိတဲ့တုိ ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ

ဘာေၾကာင့္ႏွိပ္ဆက္တာလဲ

အုိ..ဆုံႏုိင္ဖုိ ့နင္ေတြးသာ..

ၾကိဳဆုိေနတယ္..ဒုကၡေတြ...

ငုိလြယ္တဲ့ဝမ္းနည္းမႈနဲ ့

စုိးရိမ္မႈေတြ ခဏေလာက္သိမ္းထားရင္

တစ္ဘဝလုံးေအးခ်မ္းႏုိင္သည္..

 

ေဝးသြားဖုိ ့မင္းဘက္ကလည္း

လုံးဝမေတာင္းဆုိပါနဲ ့

ငါ့ဘက္ကလည္းျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး

မင္းေလးတစ္ေယာက္ကုိပါပဲ

 

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး

 

ေဝးသြားဖုိ ့မင္းဘက္ကလည္း

လုံးဝမေတာင္းဆုိပါနဲ ့

ငါ့ဘက္ကလည္းျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး

မင္းေလးတစ္ေယာက္ကုိပါပဲ

 

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး

 

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး...

 

ေဝးသြားဖုိ ့မင္းဘက္ကလည္း

လုံးဝမေတာင္းဆုိပါနဲ ့

ငါ့ဘက္ကလည္းျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး

မင္းေလးတစ္ေယာက္ကုိပါပဲ

အေနေတြၾကာလာေလ

သံေယာဇဥ္ပုိလာေလ

ဒါဆုိ တုိ ့နီးစပ္ဖုိ ့

သိပ္ေတာ့မလုိဘူး.....

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added