ေခါင္းမူးလို႔ပါ

He Lay, Aung Aye Chit

5 Oct 2017

Lyrics

ေခါင္းမူးလိုု႕ပါ

ေတးေရး ဟဲေလး ၊ ေတးဆိုု ဟဲေလး ေအာင္ေအးခ်စ္

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ အရက္မတုုိက္နဲ႕ကြာ

ငါ့အနားကုုိျမန္ျမန္လာ တစ္ဖဝါးမွ မခြာနဲ႕လား

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ

ရင္ဘတ္ႀကီးကိုု ခဏငွား ေခါင္းအံုုးခ်င္တာပါ

 

သႀကၤန္တြင္းေရာက္ရင္ ဘယ္မွလည္း

မသြားခ်င္ မင္းရဲ႕အနားပဲမွည့္ခ်င္တာ

တစ္ေနကုုန္ေရေတြ တိုု႕ႏွစ္ေယာက္တည္း ေဆာ့ခ်င္တာ

မင္းသာအနားရွိရင္ EDM ပြဲမသြားခ်င္

မ႑ပ္တိုုင္းလည္း မသြားခ်င္ပါ

ဘယ္ေစာ္ဘယ္လုုိေခၚေခၚ

ဘယ္မွဘယ္မွ မသြားခ်င္ပါ

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ အရက္မတုုိက္နဲ႕ကြာ

ငါ့အနားကုုိျမန္ျမန္လာ တစ္ဖဝါးမွ မခြာနဲ႕လား

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ

ရင္ဘတ္ႀကီးကိုု ခဏငွား ေခါင္းအံုုးခ်င္တာပါ

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ (အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ)

ငါ့အနားကိုုျမန္ျမန္လာ

တစ္ဖဝါးမွ မခြာနဲ႕လား (ဝိုုး)

 

သႀကၤန္တြင္းေရာက္ရင္ ဘယ္မွလည္း မသြားခ်င္

မင္းရဲ႕အနားပဲမွည့္ခ်င္တာ

တစ္ေနကုုန္ေရေတြ တိုု႕ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ေဆာ့ခ်င္တာ

မင္းသာအနားရွိရင္ EDM ပြဲမသြားခ်င္

မ႑ပ္တိုုင္းလည္း မသြားခ်င္ပါ

ဘယ္ေစာ္ဘယ္လုုိေခၚေခၚ

ဘယ္မွဘယ္မွ မလိုုက္ပါကြာ

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ (အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ)

ငါ့အနားကိုုျမန္ျမန္လာ တစ္ဖဝါးမွ မခြာနဲ႕လား

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ (မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ)

ရင္ဘတ္ႀကီးကိုု ခဏငွား ေခါင္းအံုုးခ်င္တာပါ

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ (အရက္မတိုုက္နဲ႕ကြာ)

ငါ့အနားကိုုျမန္ျမန္လာ တစ္ဖဝါးမွ မခြာနဲ႕လား

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ (မေသာက္တတ္လုုိ႕ပါ)

ရင္ဘတ္ႀကီးကိုု ခဏငွား ေခါင္းအံုုးခ်င္တာပါ

 

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ (ေခါင္းမူးလုုိ႕ပါ)

ေခါင္းအံုုးခ်င္တာပါ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added