တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔

Lay Phyu

31 Dec 2007

Lyrics

သီခ်င္း - တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔

ေတးဆုိ - ေလးျဖဴ

 

ဒီလုိ ငါ ယုတၱိ မရွိတဲ့ အျဖစ္ကုိ

ယုတၱိရွိဖုိ႔ မြမ္းမံေနရင္း

ေသခ်ာေအာင္ အေသးစိတ္

ခြဲျခမ္းၾကည့္ေတာ့

ငါလုပ္တဲ့ အလုပ္က အဓိပၸာယ္ မရွိပဲ

ငါတစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္ေတာ့

ဒီတုိင္း......

 

ႏႈတ္ပိတ္....တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ ေပါင္းဖက္ကာ

ႏႈတ္ပိတ္....ဆြံအမႈတုိ႔ ၾကားထဲမွာ

ႏႈတ္ပိတ္....ခါးသည္းမႈတုိ႔ စားသုံးကာ

ႏႈတ္ပိတ္....

 

ဘယ္သူ ငါအားကုိးျပီး ေရွ႕ဆက္မယ္

မင္းမရွိေတာ့ ငါ့ အားအင္ေတြမဲ့

လူယုံေတြ သတ္တဲ့ ငါရဲ႕ေန့ေတြ

ဘာတစ္ခုမွ မင္း မသိႏုိင္ေတာ့ဘူး

တစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္ေတာ့ ဒီအတုိင္း

 

ႏႈတ္ပိတ္....တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ ေပါင္းဖက္ကာ

ႏႈတ္ပိတ္....ဆြံအမႈတုိ႔ ၾကားထဲမွာ

ႏႈတ္ပိတ္....ခါးသည္းမႈတုိ႔ စားသုံးကာ

ႏႈတ္ပိတ္....

 

ႏႈတ္ပိတ္....တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ ေပါင္းဖက္ကာ

ႏႈတ္ပိတ္....ဆြံအမႈတုိ႔ ၾကားထဲမွာ

ႏႈတ္ပိတ္....ခါးသည္းမႈတုိ႔ စားသုံးကာ

ႏႈတ္ပိတ္....

 

တိတ္ဆိတ္မႈနဲ႔ ေပါင္းဖက္ကာ

ႏႈတ္ပိတ္....ဆြံအမႈတုိ႔ ၾကားထဲမွာ

ႏႈတ္ပိတ္....

ႏႈတ္ပိတ္....ႏႈတ္ပိတ္....

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added