လြတ္လပ္ေရး

Wyne Lay

25 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း - လြတ္လပ္ေရး

ေတးဆို - ဝိုင္းေလး

 

ငါလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဝလာေတာ့မယ္

သူနဲ႕မေတြ႕ ေတာ့မွ လြတ္လပ္သြားတယ္

ေက်းဇူးပါပဲ.. လြတ္လပ္စြာနဲ႕..

ျမင္သမွ်ေတြ႕သမွ်က အသစ္ျဖစ္သြားတယ္

ေကာင္ေလးတေယာက္၂ေယာက္နဲ႔ စကားေတြေျပာမယ္

ေက်းဇူးပါပဲ..လြတ္လပ္စြာနဲ႕..

လြတ္လပ္သြားတာ ေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ တာေက်းဇူးပဲ

မဆက္သြယ္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္

သစၥာမရွိတာေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

အဆက္သြယ္မလုပ္တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္..

မင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္

ေက်းဇူးတင္တယ္...

သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းသင္းနဲ႕ ညေတြ ေလွ်ာက္လည္

နင္နဲ႕ ျပတ္ေတာ့မွ လြတ္လပ္သြားတယ္

ျမင္သမွ်ေတြ႕ သမွ်က အသစ္ျဖစ္သြားတယ္

ေကာင္ေလး ေခ်ာေခ်ာနဲ႕ စကားေတြေျပာမယ္..

ေက်းဇူးပါပဲ... လြတ္လပ္စြာနဲ႔...

လြတ္လပ္သြားတာ ေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ တာေက်းဇူးပဲ

မဆက္သြယ္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္

သစၥာမရွိတာေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

အဆက္သြယ္မလုပ္တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္..

လြတ္လပ္သြားတာ ေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ တာေက်းဇူးပဲ

မဆက္သြယ္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္

သစၥာမရွိတာေက်းဇူးပဲ

မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့တာ ေက်းဇူးပဲ

အဆက္သြယ္မလုပ္တာ ေက်းဇူးပဲ

ေက်းဇူးတင္တယ္

မင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးရွံုးမႈအတြက္ေက်းဇူးတင္တယ္...

မင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္ေက်းဇူးတင္တယ္...

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added