လမ္းခြဲစကား

Ar-T

10 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း း လမ္းခြဲစကား

ေတးဆို း Ar-T ေတးေရး း ေဝၾကီး

 

လူအထင္ႀကီးမွ ခ်စ္မယ္ဆိုလို႔ ငါတကယ္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္

တကယ္ဆိုမင္းအတြက္ အသံုးဝင္ခ်င္လို႔ ငါတကယ္ရုန္းကန္ခဲ့ဖူးတယ္

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဘဝကမင္းေလာက္အေရးမႀကီး

ေတာ့တာ ငါကိုယ္တိုင္သိတယ္ ရုပ္ေသးရုပ္ေလးလို

ႀကိဳးဆြဲသမၽွ က ေနမယ္

တစ္ခါတေလမွာ ဘဝက အခ်စ္ေလာက္အေရးမႀကီး

ေတာ့တာ ငါကိုယ္တိုင္သိတယ္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ ဒုကၡမ်ားကုန္မယ္

 

ငါ (လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကား ေျပာမယ္ )

ငါ့ကိုပစ္ကာအသစ္ရွာလိုက္ပါ နင္ေကာင္းစားဖို႔ဆို

ငါ(လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ )

ငါ့ကိုႀကိဳက္သလို အျပစ္ရွာလိုက္တာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ

လမ္းခြဲတာေကာင္းမယ္ ..

လမ္းခြဲလိုက္တာေကာင္းပါတယ္ ငါ့အတြက္နဲ႔ နင္

မ်က္ႏွာငယ္ရအံုးမယ္ ဘဝေပးမေကာင္းေတာ့

အခ်စ္ဟာ ခ်ဴခ်ာတယ္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္တာေကာင္းပါ

တယ္ ေနာက္တေယာက္နဲ႔နင္ အခ်ိန္ေလးေတြ

(ကုန္ရအံုးမယ္ ကုန္ရအံုးမယ္ )

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဘဝကမင္းေလာက္အေရးမႀကီး

ေတာ့တာ ငါကိုယ္တိုင္သိတယ္ ရုပ္ေသးရုပ္ေလးလို

ႀကိဳးဆြဲသမၽွ က ေနမယ္

တစ္ခါတေလမွာ ဘဝက အခ်စ္ေလာက္အေရးမႀကီးေတာ့တာ

ငါကိုယ္တိုင္သိတယ္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ ငါးပါးေမွာက္ကုန္မယ္

 

ငါ (လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ )

ငါ့ကိုပစ္ကာအသစ္ရွာလိုက္ပါ နင္ေကာင္းစားဖို႔ဆို

ငါ(လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကားဆိုမယ္ )

ငါ့ကိုႀကိဳက္သလို အျပစ္ရွာလိုက္တာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ

လမ္းခြဲတာေကာင္းမယ္ ..

အိုးးးးးးး ေဟးး ေရး

တစ္ခါတေလမွာ ဘဝက အခ်စ္ေလာက္အေရးမႀကီး

ေတာ့တာ ငါကိုယ္တိုင္သိတယ္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ ဒုကၡမ်ားကုန္မယ္ ...

 

ငါ (လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ )

ငါ့ကိုပစ္ကာအသစ္ရွာလိုက္ပါ နင္ေကာင္းစားဖို႔ဆို

ငါ(လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ လမ္းခြဲစကားေျပာမယ္ )

ငါ့ကိုႀကိဳက္သလို အျပစ္ရွာလိုက္တာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ

လမ္းခြဲတာေကာင္းမယ္ ..

လမ္းခြဲတာေကာင္းမယ္ ....

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added