လမ္းေဘးမွာရွိသည္

Wai La2 Nov 2016
Lyrics

သီခ်င္း း လမ္းေဘးမွာရွိသည္

ေတးဆို း ေ၀လ

 

ေမာပန္းစြာလမ္းေလ ွ်ာက္ခဲ့သူအတြက္

လမ္းေပၚေလလြင့္တဲ့သူအတြက္

ကူညီဖိုု႔ အသင့္ရွိသည္

လူဆင္ရဲေလးမ်ား

ဗိုုက္ျဖည့္ဖုုိ႔တစ္ခုုအတြက္

လမ္းေပၚမွာ ေတာင္းစားသူအတြက္

ငါဟာအၿမဲတမ္းရွိသည္

လမ္းေဘးအရိပ္ေအာက္ေလးမွာ

ေပးဖိုု႔ေစာင့္ေနတာ

ေႏြဥတုုရယ္

လမ္းေပၚမွာရုုန္းကန္ေနသူေတြ အတြက္

သူတိုု႕အတြက္

ရင္ေအးသြားေအာင္ငါလုုပ္ေနရသည္

ေနာင္တ တစ္ဆံုုးနဲ႔ အေမ့အိမ္ကိုု

ေျပးျပန္ေနသူေတြအတြက္

သူတိုု႕အတြက္ ငါေအးခ်မ္းစြာ

ေရအိုုးေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီ

အကုုန္လံုုးနားဖိုု႔

အိုုေအစစ္ေလးပိုုင္ဆုုိင္ထားသည္

အိုု ကမာၻေက်ာ္ေတြနဲ႕ ငါဟာအေ၀းဆီ

 

ဟင္ ငါ့ဘ၀ကိုုခပ္ေသာက္လဲ

အရမ္းပူတဲ့ေႏြရာသီရယ္ ေနပူထဲ

ေအာ္ေနတဲ့ အလွည္းသည္မ်ားရယ္

ဆုုိက္ကားသမားႀကီးမ်ား

၀မ္းေအးဖိုု႕တစ္ခုုအတြက္

လမ္းေပၚထီးေရာင္းစာသူအတြက္

ငါဟာ အၿမဲတမ္းရွိသည္

လမ္းေဘးအရိပ္ေအာက္ေလးမွာ

ေပးဖိုု႔ေစာင့္ေနတာ

ေႏြဥတုုရယ္

လမ္းေပၚမွာရုုန္းကန္ေနသူေတြ အတြက္

သူတိုု႕အတြက္

ရင္ေအးသြားေအာင္ငါလုုပ္ေနရသည္

ေနာင္တ တစ္ဆံုုးနဲ႔ အေမ့အိမ္ကိုု

ေျပးျပန္ေနသူေတြအတြက္

သူတိုု႕အတြက္ ငါေအးခ်မ္းစြာ

ေရအိုုးေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီ

အကုုန္လံုုးနားဖိုု႔

အိုုေအစစ္ေလးပိုုင္ဆုုိင္ထားသည္

အိုု ကမာၻေက်ာ္ေတြနဲ႕ ငါဟာအေ၀းဆီ

 

လမ္းေဘးအရိပ္ေအာက္ေလးမွာ

ေပးဖိုု႔ေစာင့္ေနတာ

ေႏြဥတုုရယ္

လမ္းေပၚမွာရုုန္းကန္ေနသူေတြ အတြက္

သူတိုု႕အတြက္

ရင္ေအးသြားေအာင္ငါလုုပ္ေနရသည္

ေနာင္တ တစ္ဆံုုးနဲ႔ အေမ့အိမ္ကိုု

ေျပးျပန္ေနသူေတြအတြက္

သူတိုု႕အတြက္ ငါေအးခ်မ္းစြာ

ေရအိုုးေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီ

အကုုန္လံုုးနားဖိုု႔

အိုုေအစစ္ေလးပိုုင္ဆုုိင္ထားသည္

ေႏြဥတုုရယ္

လမ္းေပၚမွာရုုန္းကန္ေနသူေတြ အတြက္

သူတိုု႕အတြက္

ရင္ေအးသြားေအာင္ငါလုုပ္ေနရသည္

ေနာင္တ တစ္ဆံုုးနဲ႔ အေမ့အိမ္ကိုု

ေျပးျပန္ေနသူေတြအတြက္

သူတိုု႕အတြက္ ငါေအးခ်မ္းစြာ

ေရအိုုးေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီ

အကုုန္လံုုးနားဖိုု႔

အိုုေအစစ္ေလးပိုုင္ဆုုိင္ထားသည္

အိုု ကမာၻေက်ာ္ေတြနဲ႕ ငါဟာအေ၀းဆီ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added