ေခတ္

Saung Oo Hlaing

14 Nov 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ေခတ္

ေတးေရး/ဆို - ေဆာင္းဦးလွိုင္

 

အခ်ိဳးမေျပတာေလးၾကိတ္ခိုက္ေနတာပါ

ဆဲဆိုျပီးရမ္းကားေနတာမ်ား

ခ်စ္စရာေလးလုိ့ထင္သတဲ့

ေခတ္အခါကအဲ့ဒီလိုပဲ

မုိက္ရိုင္းမွသေဘာေတြက်တဲ့အခ်ိန္

ေပါခ်ာတဲ့အရူးကြက္ေတြေခတ္စား

ေခါင္းမပါတဲ့ပုထုဇဥ္ေတြလား

အရွက္မရွိလဲျဖစ္ပါတယ္ သိကၡာတရားမ်က္နွာငယ္

ေက်ာ္ၾကားဖို့အလုပ္စံုလုပ္တဲ့လူ

ေက်ာ္ၾကားဖို့အရွက္ကုန္ခဲ့တဲ့လူ

အင္မတန္ကိုယဥ္ေက်းခဲ့ရင္း ရာဇ၀င္မွာမြန္ျမတ္ခ့ဲျခင္း

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲခ်ိန္

အင္မတန္ကိုမြန္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳး

ရာဇ၀င္မွာယဥ္ေက်းတဲ့အမ်ိဳး

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲခ်ိန္

 

အခ်ိဳးမေျပတာေလးၾကိတ္ခိုက္ေနတာပါ

ဆဲဆိုျပီးရမ္းကားေနတာမ်ား

ခ်စ္စရာေလးလုိ့ထင္သတဲ့

ေခတ္အခါကအဲ့ဒီလိုပဲ

မုိက္ရိုင္းမွသေဘာေတြက်တဲ့အခ်ိန္

အင္မတန္ကိုယဥ္ေက်းခဲ့ရင္း ရာဇ၀င္မွာမြန္ျမတ္ခ့ဲျခင္း

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲခ်ိန္

အင္မတန္ကိုယဥ္ေက်းတဲ့အမ်ိဳး

ရာဇ၀င္မွာမြန္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳး

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲခ်ိန္

 

ေပါခ်ာတဲ့အရူးကြက္ေတြေခတ္စား

ေခါင္းမပါတဲ့ပုထုဇဥ္ေတြလား

အရွက္မရွိလဲျဖစ္ပါတယ္ သိကၡာတရားမ်က္နွာငယ္

ေက်ာ္ၾကားဖို့အလုပ္စံုလုပ္တဲ့လူ

ေက်ာ္ၾကားဖို့အရွက္ကုန္ခဲ့တဲ့လူ

အင္မတန္ကိုယဥ္ေက်းခဲ့ရင္း ရာဇ၀င္မွာမြန္ျမတ္ခ့ဲျခင္း

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲခ်ိန္

ရာဇ၀င္မွာမြန္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳး

အင္မတန္ကိုယဥ္ေက်းတဲ့အမ်ိဳး

ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆဲရင္း ဆင္းရဲျပီ

 

အခ်ိဳးမေျပတာေလးၾကိတ္ခိုက္ေနတာပါ

ဆဲဆိုျပီးရမ္းကားေနတာမ်ား

ခ်စ္စရာေလးလုိ့ထင္သတဲ့

ေခတ္အခါကအဲ့ဒီလိုပဲ

မုိက္ရိုင္းမွသေဘာေတြက်တဲ့အခ်ိန္

မုိက္ရိုင္းမွသေဘာေတြက်တဲ့အခ်ိန္

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added