စာတမ္းေလး

Key Lashi6 Apr 2018
Lyrics

သီခ်င္း - စာတမ္းေလ

ေတးဆို - Key Lashi

 

သံေယာဇဥ္ေလးေတြ ကုန္ေတာ့နင့္ေဘးမွာ

ရွိစရာမလိုေတာ့

သူစိမ္းလိုပဲ ျပန္ေနလိုက္ေတာ့တဲ့…

နင္ေျပာစရာစကားေတြကုန္ေတာ့

နင္ငါ့ကိုမုန္းေနၿပီေပါ့

ဒီလိုပဲ ဒါ သူစိမ္းေတြလိုေပါ့…

စာတမ္းေလးေပါ့ထပ္ေျပာစရာ

စကားေတြမလိုေတာ့

စာတမ္းေလးထိုးၿပီး

ငါ့ရင္အစိမ္းသက္သက္နင္ခဲြသြားပါေတာ့…

စာတမ္းေလးေပါ့

နင္ေျပာစရာစကားေတြကုန္ေတာ့

စာတမ္းေလးထိုးၿပီးငါ့ကိုမုန္းၿပီးရင္း

နင္မုန္းလိုက္ပါေတာ့

စာတမ္းေလးနင့္ရဲ႕သေဘာ

စာတမ္းေလးနင့္ရဲ႕သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚအဆင္မေျပလဲေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕သေဘာ

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင့္ရဲ႕သေဘာ ….

သံေယာဇဥ္ေလးေတြ

ကုန္ေတာ့လူေျပာစရာျဖစ္လာ ျဖစ္လာၿပီေပါ့

သူစိမ္းလိုပဲ ျပန္ေနလိုက္ေတာ့တဲ့…

နင္ေျပာစရာစကားေတြ

ကုန္ေတာ့အေနွာက္အယွက္ျဖစ္လာၿပီေပါ့

ဒီလိုပဲ ဒါ သူစိမ္းေတြလိုေပါ့

စာတမ္းေလးေပါ့ထပ္ေျပာစရာ စကားေတြမလိုေတာ့

စာတမ္းေလး ထိုးၿပီး ငါ့ရင္အစိမ္းသက္သက္နင္ခဲြသြားပါေတာ့…

စာတမ္းေလးေပါ့ နင္ေျပာစရာစကားေတြကုန္ေတာ့

စာတမ္းေလး ထိုးၿပီး ငါ့ကိုမုန္းၿပီးရင္း နင္မုန္းလိုက္ပါေတာ့

စာတမ္းေလး နင့္ရဲ႕ သေဘာ

စာတမ္းေလး နင့္ရဲ႕ သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင့္ရဲ႕သေဘာ

ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ အဆင္မေျပေတာ့ရင္

ငါဆိုတာအသင့္

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

နင္လိုအပ္မွေခၚ အဆင္မေျပလဲ ေျပာေပါ့

စာတမ္းေလး နင္ရဲ႕ သေဘာ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added