ယာယီလမ္းခြဲ

D Yae Toe, Tay Su Nandi

30 Nov 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ယာယီလမ္းခြဲ

ေတးဆို - ဒီေရတိုး + ေတးစုနႏီၵ

 

ျပန္လွည့္ေတာ့ ျပန္လွည့္ေတာ့

အခ်စ္ေရ နင္မငိုနဲ့ေတာ့

ျဖစ္ခ်င္တိုင္းသာ ျဖစ္ခြင့္ရရင္

႐ုတ္တရက္ႀကီး မနာက်င္ရဘူး

ဖြင့္ေျပာေတာ့ ဖြင့္ေျပာေတာ့

အခ်စ္ရယ္ နင္ဖြင့္ေျပာေတာ့

႐ုတ္တရက္ႀကီးသာေမ့လို႔ရရင္

မင္းရဲ႕ေဘးမွာ မေနေတာ့ဘူး

ငါ့အေတြးနဲ႔ငါ႐ူး (ငါ႐ူး..) မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး

ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျပီးျပီ ေနဝင္တဲ့အထိ

ငါမသိခဲ့ပါဘူး မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး

ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျပီးျပီ အရာရာနတၳိ

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ

ႏွစ္ေယာက္လံုးအသည္းေတြကြဲ

အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ ေမ့လိုက္ပါအခ်စ္ေရ..

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ..

ငါလဲအသည္းေတြကြဲ အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ

နႈတ္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ ယာယီလမ္းခြဲ

 

ျပန္လွည့္ေတာ့ ျပန္လွည့္ေတာ့

အခ်စ္ေရ နင္မငိုနဲ့ေတာ့

ျဖစ္ခ်င္တိုင္းသာ ျဖစ္ခြင့္ရရင္

႐ုတ္တရက္ႀကီး မနာက်င္ရဘူး

ဖြင့္ေျပာေတာ့ ဖြင့္ေျပာေတာ့

အခ်စ္ရယ္ နင္ဖြင့္ေျပာေတာ့

႐ုတ္တရက္ႀကီးသာေမ့လို႔ရရင္

မင္းရဲ႕ေဘးမွာ မေနေတာ့ဘူး

ငါ့အေတြးနဲ႔ငါ႐ူး (ငါ႐ူး..) မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး

ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျပီးျပီ ေနဝင္တဲ့အထိ

ငါမသိခဲ့ပါဘူး မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး

ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျပီးျပီ အရာရာနတၳိ

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ

ႏွစ္ေယာက္လံုးအသည္းေတြကြဲ

အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ ေမ့လိုက္ပါအခ်စ္ေရ

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ..

ငါလဲအသည္းေတြကြဲ အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ

နႈတ္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ ယာယီလမ္းခြဲ

 

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ

ႏွစ္ေယာက္လံုးအသည္းေတြကြဲ

အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ ေမ့လိုက္ပါအခ်စ္ေရ.....

အတိတ္ကိုေမ့ ငါ့ကိုေရႊ႕

မင္းႀကိဳက္သလိုေနပါအခ်စ္ေရ..

ငါလဲအသည္းေတြကြဲ အို.. ဒါလည္းအိပ္မက္ပဲ

နႈတ္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ ယာယီလမ္းခြဲ

ႏွစ္ေယာက္လံုးအသည္းေတြကြဲ

ငါလဲအသည္းေတြကြဲ

နႈတ္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ ယာယီလမ္းခြဲ

နႈတ္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ ယာယီလမ္းခြဲ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added