မယံုလို႔လား

Sai Htee Saing30 Jun 2006
Lyrics

သီခ်င္း - မယံုလို႔လား

ေတးဆုိ - စုိ္င္းထီးဆုိင္

 

ေျပာတတ္လြန္းတဲ့သူေလ အရမ္းကုိခ်စ္

သူလုပ္ပုံက်ေတာ့ ဟုတ္မွမဟုတ္ဘဲနဲ႔

တုိ႔နားလည္ထားတာကခ်စ္သူေတြ

တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္

အၾကဳိက္ကုိလုိက္လုိ႔

ျဖည့္ဆည္းေပးၾကတယ္

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ့

အရမ္းကုိမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔

မင္းေပးထား မယုံလုိ့လား

တစ္သက္လုံးပဲၾကင္နာမွာ

 

ဟုိနားဆုိမသြားပါနဲ႔ေျပာျပန္တယ္

ဒီနားဆုိ လုံး၀မသြားနဲ႔တဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ

လုိက္လည္ရင္ ႏွုတ္ခမ္းစူစိတ္ေကာက္လုိ႔

ေဆာင့္ၾကီးေအာင့္ၾကီးနဲ႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ

ဘာလုိ႕အရမ္းကုိမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ

ဘာလုိ႔မင္းေပးထား မယုံလုိ႔လား

တစ္သက္လုံးပဲၾကင္နာမွာ

ေရႊေလွာင္ခ်ဳိင့္မွာ

ေပ်ာ္ေနလုိ႔မရနုိင္တာ အခ်စ္ကေလး

နားလည္ပါ စက္ရုပ္လုိမဟုတ္တဲ့

စိတ္ဆုိေတာ့ က်ဥ္းၾကပ္လာရင္ေလ

ခ်စ္ခရီးမွာ ခလုတ္ကန္သင္း ၾကဳံေတြ႔ရင္း

စိတ္ညစ္ရင္း နာက်င္ေနရမယ္

ေအးေအးေဆးေဆး သာမန္ထိန္းတာဆုိ

ဂရုဏာထားကာ ခ်ဳိသာေျပာလုိ႔လည္းရတယ္

အခ်စ္မွာမ်က္လုံးအစုံရွိပါတယ္

ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ စာနာၾကည့္တတ္မွရမယ္

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

မယုံလုိ႔လား တစ္သက္လုံးပဲၾကင္နာမွာ

 

ဟုိနားဆုိမသြားပါနဲ႔ေျပာျပန္တယ္

ဒီနားဆုိ လုံး၀မသြားနဲ႔တဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ

လုိက္လည္ရင္ ႏွုတ္ခမ္းစူစိတ္ေကာက္လုိ႔

ေဆာင့္ၾကီးေအာင့္ၾကီးနဲ႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ

ဘာလုိ႕အရမ္းကုိမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ

ဘာလုိ႔မင္းေပးထား မယုံလုိ႔လား

တစ္သက္လုံးပဲၾကင္နာမွာ

ေရႊေလွာင္ခ်ဳိင့္မွာ

ေပ်ာ္ေနလုိ႔မရနုိင္တာ အခ်စ္ကေလး

နားလည္ပါ စက္ရုပ္လုိမဟုတ္တဲ့

စိတ္ဆုိေတာ့ က်ဥ္းၾကပ္လာရင္ေလ

ခ်စ္ခရီးမွာ ခလုတ္ကန္သင္း ၾကဳံေတြ႔ရင္း

စိတ္ညစ္ရင္း နာက်င္ေနရမယ္

ေအးေအးေဆးေဆး သာမန္ထိန္းတာဆုိ

ဂရုဏာထားကာ ခ်ဳိသာေျပာလုိ႔လည္းရတယ္

အခ်စ္မွာမ်က္လုံးအစုံရွိပါတယ္

ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ စာနာၾကည့္တတ္မွရမယ္

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

မယုံလုိ႔လား တစ္သက္လုံးပဲၾကင္နာမွာ

 

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

တားျမစ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔အရမ္းကုိမ်ား

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဘာလုိ႔ မင္းေပးထား

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added