ေရာဂါ

He Lay

29 Oct 2012

Lyrics

သီခ်င္း - ေရာဂါ

ေတးဆုိ - ဟဲေလး

 

ေဘာင္ဘီေလးနဲ႕လုိက္ျပီ

တယ္လီဖုန္းေလးနဲ႕ ေရွာက္သြား

ေဘးပတ္၀န္းက်င္လည္း

သတိလည္းမထားမိေတာ့သလုိပဲ

 

ေခါင္းေလးကုိက္လုိ႕ ကုိယ္ေတြပူလဲ

ေဆးခန္းျပေတာ့ေတာ့လည္း

မသက္သာဘူးေဟး

မင္းနဲ႕မေတြ႕တဲ့ အေျခေနမွာကြယ္

အူတြက္တြက္ေတးဆုိ ေနမေကာင္းဘူးေဟ့

ေခါင္းေလးကုိက္လုိ႕ ကုိယ္ေတြပူလဲ

ေဆးခန္းျပေတာ့ေတာ့လည္းမသက္သာဘူးေဟး

မင္းနဲ႕မေတြ႕ အေျခေနမွာကြယ္

အူတြက္တြက္ေတးဆုိ

ေနမေကာင္းဘူးေဟ့

 

မင္းနဲ႕ေတြ႕ေတာ့လည္း

ေနလုိ႕ေကာင္းသြားတာပဲ

 

ေခါင္းေလးညြန္႕ျပ အသဲကြဲျပ

လူေရွ႔လာလြဲွေနပါလား ေဆးမတုိးဘူးဟ

ရုူးသတဲ့လား အသဲေၾကြးတဲ့

အရက္ပလင္းေတြလား

အုိးကြက် လမ္းေတြေလ်ာက္ျပ

ဖလက္ေဖာင္းမွာ မင္းေျခရာလား

ေဆးဖုိးမ်ားက် မထူးဘူးလား

ဒါဆုိရင္ အခြန္ပါေဆာင္လုိက္

မင္းအခ်စ္အေၾကာင္းမ်ားပ်က္သြားျပီး ေဟ့

မင္းအၾကည့္က ၾကက္သိမး္ေတြထတယ္ ေဟ့

မင္းအနားက ကယက္ေတြထတယ္ ေဟ့

ေမးကနဲ ရူးကနဲ မင္းေရာဂါ

 

ေခါင္းေမာ့ျပီးၾကည့္ေတာ့လဲ

ေနမင္းၾကီးကပူသလာ

ေခါင္းငုတ္ၾကည့္ေတာ့လဲ

ကုိယ္အသဲေလးကပူသလား

ေကာင္းတဲ့ Mode ၀င္လုိ႕ ရင္ေတြပူေန

ေဆးခန္းသြားေတာ့လဲ မသက္သာဘူးေဟ့

မင္းနဲ႕မေတြ႕တဲ႕အခ်ိန္ေတြမွာကြယ္

ေခ်ာက္ေခ်ာက္ကပ္ကပ္နဲ႕ကြယ္

ေနလုိ႕လဲမေကာင္းဘူး

ေကာင္းတဲ့ Mode ၀င္လုိ႕ ရင္ေတြပူေန

ေဆးခန္းသြားေတာ့လဲ မသက္သာဘူးေဟ့

မင္းနဲ႕မေတြ႕တဲ႕အခ်ိန္ေတြမွာကြယ္

ေခ်ာက္ေခ်ာက္ကပ္ကပ္နဲ႕ကြယ္

ေနလုိ႕လဲမေကာင္းဘူး

မင္းနဲ႕ေတြ႕ေတာ့လည္း

ေနလုိ႕ေကာင္းသြားတာပဲ

 

ေခါင္းေလးညြန္႕ျပ အသဲကြဲျပ

လူေရွ႔လာလြဲွေနပါလား ေဆးမတုိးဘူးဟ

ရုူးသတဲ့လား အသဲေၾကြးတဲ့

အရက္ပလင္းေတြလား

အုိးကြက် လမ္းေတြေလ်ာက္ျပ

ဖလက္ေဖာင္းမွာ မင္းေျခရာလား

ေဆးဖုိးမ်ားက် မထူးဘူးလား

ဒါဆုိရင္ အခြန္ပါေဆာင္လုိက္

မင္းအခ်စ္အေၾကာင္းမ်ားပ်က္သြားျပီး ေဟ့

မင္းအၾကည့္က ၾကက္သိမး္ေတြထတယ္ ေဟ့

မင္းအနားက ကယက္ေတြထတယ္ ေဟ့

ေမးကနဲ ရူးကနဲ မင္းေရာဂါ

 

ေခါင္းေလးကုိက္လုိ႕ ကုိယ္ေတြပူလဲ

ေဆးခန္းျပေတာ့ေတာ့လည္းမသက္သာဘူးေဟး

မင္းနဲ႕မေတြ႕ အေျခေနမွာကြယ္

အူတြက္တြက္ေတးဆုိ ေနမေကာင္းဘူးေဟ့

ေခါင္းေလးကုိက္လုိ႕ ကုိယ္ေတြပူလဲ

ေဆးခန္းျပေတာ့ေတာ့လည္းမသက္သာဘူးေဟး

မင္းနဲ႕မေတြ႕ အေျခေနမွာကြယ္

အူတြက္တြက္ေတးဆုိ ေနမေကာင္းဘူးေဟ့

 

မင္းနဲ႕ေတြ႕ေတာ့လည္း

ေနလုိ႕ေကာင္းသြားတာပဲ

အသဲေလးကေရာဂါဟာ

မင္းေလးေၾကာင့္သိရဲ႕လား

ေခါင္းေလးညြန္ အသဲကြဲျပလူေရွ႔လာလြဲွေနပါလား

ေယာင္ခ်ာခ်ာတုိ႕တစ္ေယာက္ထဲ ေဆးမရွိဘူး

အခ်စ္ေလးမသိဘူးလား........

အုိးကြက် လမ္းေတြေလ်ာက္ျပ

ဖလက္ေဖာင္းမွာ မင္းေျခရာလား

အသဲေလးကေရာဂါဟာ မင္းေလးေၾကာင့္သိရဲ႕လား

ေဆးဖုိးမ်ားက် မထူးဘူးလား

ဒါဆုိရင္ အခြန္ပါေဆာင္လုိက္

ေယာင္ခ်ာခ်ာတုိ႕တစ္ေယာက္ထဲ ေဆးမရွိဘူး

အခ်စ္ေလးမသိဘူးလား........

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added