ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႔ေတာင္းပန္ခ်င္

Cherry Thin

28 Oct 2018

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း - ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႕ေတာင္းပန္ခ်င္

ေတးဆို - ခ်ယ္ရီသင္း

 

ဦးေႏွာက္ထဲကလား

ခႏၶာကိုယ္ကလား

ရင္ဘတ္ထဲကလား

တင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႕ပါ

လူအမ်ားသိေအာင္ေျပာရခက္တဲ့

 

ေဝဒနာသည္ေလးပါ

မ်က္လံုးထဲကလား

ႏွလံုးသားထဲကလား

အတိုခ်ံဳးရရင္အခ်စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္

ေျဖေဆးရွိရဲ႕လားဒီေဝဒနာေတြကို

 

ကုသေပးဖို႕ေဆးကရွိပါ့မလား

ရင္မွာပူေလာင္ေနတာ

သူျမင္သာေအာင္ေၾကျငာခ်င္လိုက္တာ

အေဝးကိုထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္

ရင္ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္ခံစားေနရွာမွာ

 

ဝမ္းနည္းၿပီးလည္း ငါ့အေပၚသူရင္နာေနရွာမွာ

ဟုတ္ပါရဲ႕ငါအမွားႀကီးမွားတာပါ

ဦးေႏွာက္ထဲကလား

ခႏၶာကိုယ္ကလား

ရင္ဘတ္ထဲကလား

 

တင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႕ပါ

လူအမ်ားသိေအာင္ေျပာရခက္တဲ့

ေဝဒနာသည္ေလးပါ

မ်က္လံုးထဲကလား

ႏွလံုးသားထဲကလား

 

အတိုခ်ံဳးရရင္အခ်စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္

ေျဖေဆးရွိရဲ႕လားဒီေဝဒနာေတြကို

ကုသေပးဖို႕ေဆးကရွိပါ့မလား

ရင္မွာပူေလာင္ေနတာ

သူျမင္သာေအာင္ေၾကျငာခ်င္လိုက္တာ

 

အေဝးကိုထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္

ရင္ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္ခံစားေနရွာမွာ

ဝမ္းနည္းၿပီးလည္း ငါ့အေပၚသူရင္နာေနရွာမွာ

ဟုတ္ပါရဲ႕ငါအမွားႀကီးမွားတာပါ

အခ်စ္ဟာ႐ူးသြပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့

 

အဆိပ္အေတာက္ေဆးျမစ္လား

အလြန္တရာဆြဲအားျပင္းတဲ့

ဆြဲေဆာင္ခ်က္ေတြ စုစည္းထားတာလား

ဆြဲလမ္းစိတ္ကို ဦးစားေပးလို ့

လႈံ ့ေဆာ္အထပ္ထပ္ေၾကကြဲရ

 

ခ်စ္တတ္သြားလို ့ခ်စ္မယ့္အခ်ိန္မွာ

အခ်စ္ဟာထြက္ေျပးသြား

အခ်စ္ဟာလိုက္လို ့ေျပးတာလား

အိုး ေျပးလို ့လိုက္တာလား

အတူတူအနီးကပ္ဆံုးလည္းရွိခဲ့တဲ့

 

အခ်ိန္တန္ဖိုးမသိပါလား

တကယ္တမ္းေဝးသြားေတာ့မွ

အခ်စ္႐ဲ႕အဓိပၸါယ္နက္ရိႈင္းတဲ့အျဖစ္လား

သူ႕အေပၚအႏိုင္ယူတာေတြ

မ်ားသြားခဲ့တယ္

 

ခြင့္လႊတ္တဲ့ထိေတာင္းပန္ခ်င္လိုက္တာ . . .

ဦးေႏွာက္ထဲကလား

ခႏၶာကိုယ္ကလား

ရင္ဘတ္ထဲကလား

တင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႕ပါ

 

လူအမ်ားသိေအာင္ေျပာရခက္တဲ့

ေဝဒနာသည္ေလးပါ

မ်က္လံုးထဲကလား

ႏွလံုးသားထဲကလား

အတိုခ်ံဳးရရင္အခ်စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္

 

ေျဖေဆးရွိရဲ႕လားဒီေဝဒနာေတြကို

ကုသေပးဖို႕ေဆးကရွိပါ့မလား

ရင္မွာပူေလာင္ေနတာ

သူျမင္သာေအာင္ေၾကျငာခ်င္လိုက္တာ

အေဝးကိုထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္

 

ရင္ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္ခံစားေနရွာမွာ

ဝမ္းနည္းၿပီးလည္း ငါ့အေပၚသူရင္နာေနရွာမွာ

ဟုတ္ပါရဲ႕ငါအမွားႀကီးမွားတာပါ

အခ်စ္ဟာ႐ူးသြပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့

အဆိပ္အေတာက္ေဆးျမစ္လား

 

အလြန္တရာဆြဲအားျပင္းတဲ့

ဆြဲေဆာင္ခ်က္ေတြ စုစည္းထားတာလား

ဆြဲလမ္းစိတ္ကို ဦးစားေပးလို ့

လႈံ ့ေဆာ္အထပ္ထပ္ေၾကကြဲရ

ခ်စ္တတ္သြားလို ့ခ်စ္မယ့္အခ်ိန္မွာ

 

အခ်စ္ဟာထြက္ေျပးသြား

အခ်စ္ဟာလိုက္လို ့ေျပးတာလား

အိုး ေျပးလို ့လိုက္တာလား

အတူတူအနီးကပ္ဆံုးလည္းရွိခဲ့တဲ့

အခ်ိန္တန္ဖိုးမသိပါလား

 

တကယ္တမ္းေဝးသြားေတာ့မွ

အခ်စ္႐ဲ႕အဓိပၸါယ္နက္ရိႈင္းတဲ့အျဖစ္လား

သူ႕အေပၚအႏိုင္ယူတာေတြ

မ်ားသြားခဲ့တယ္

ခြင့္လႊတ္တဲ့ထိေတာင္းပန္ခ်င္လိုက္တာ . . .

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title