ေတာင္ဇလပ္အိမ္ျပန္ခ်ိန္

Sone Thin Par

15 Feb 2019

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း း ေတာင္ဇလပ္အိမ္ျပန္ခ်ိန္

ေတးဆို း ဆုန္သင္းပါ

 

 

သက္စိမ္းပဲ ပန္းေတြလည္း ရွင္သန္ေမတၱာမလံုေလာက္တယ္

ေလဆန္လမ္းမင္းသြားရာ မိုးျမင့္ထက္မွာ ငိုေၾကြးတာ ေတာင္တန္းရဲ႕

အျခားတစ္ဖက္ေသာ ကမၻာမွာမင္းေပ်ာ္ေလမလားေလ

အခ်ိန္ေတြလည္းပန္းလို႔ရယ္ကုန္ဆံုးသြားေနခဲ့ေပမယ့္

ေမ်ာ္ေနပါတယ္ ေတာင္ဇလပ္ရယ္ ပြင့္လန္းခ်ိန္ေတြ

ေရာက္တိုင္းလည္း အတူဆံုခ်ိန္ေတြရယ္ သိပ္လြမ္းတယ္ ခ်ယ္ရီေတြရဲ႕သက္ေသပဲ

ျပန္လာပါကြယ္ ငွက္ကေလးရယ္ အေတာင္ေညာင္းတဲ့အခါ လွည့္ျပန္ခဲ့

လူစံုစြာရယ္ အခ်ိန္တိုင္းကြယ္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ဆီးႀကိဳမယ္

ဒို႔မ်ားဓေလ့ရိုးရာနဲ႔ တူညီေဆးေရာင္စံုမ်ားျခယ္ ျဖဴစင္တဲ့ ရွင္းသန္႔တဲ့

ဘဝရဲ႕အေမာမ်ားလြင့္ျပယ္တယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာထဲ မွန္ရာလမ္းကိုနင္ေရြးခ်ယ္

ဆိုေပမယ့္ အျမဲရိွမယ္ ခိုင္ျမဲသစၥာတရားေတြနဲ႔

ေမ်ာ္ေနပါတယ္ ေတာင္ဇလပ္ရယ္ ပြင့္လန္းခ်ိန္ေတြ

ေရာက္တိုင္းလည္း အတူဆံုခ်ိန္ေတြရယ္ သိပ္လြမ္းတယ္ ခ်ယ္ရီေတြရဲ႕သက္ေသပဲ

ျပန္လာပါကြယ္ ငွက္ကေလးရယ္ အေတာင္ေညာင္းတဲ့အခါ လွည့္ျပန္ခဲ့

လူစံုစြာရယ္ အခ်ိန္တိုင္းကြယ္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ဆီးႀကိဳမယ္

ေမ်ာ္ေနပါတယ္ ေတာင္ဇလပ္ရယ္ ပြင့္လန္းခ်ိန္ေတြ

ေရာက္တိုင္းလည္း အတူဆံုခ်ိန္ေတြရယ္ သိပ္လြမ္းတယ္ ခ်ယ္ရီေတြရဲ႕သက္ေသပဲ

ျပန္လာပါကြယ္ ငွက္ကေလးရယ္ အေတာင္ေညာင္းတဲ့အခါ လွည့္ျပန္ခဲ့

လူစံုစြာရယ္ အခ်ိန္တိုင္းကြယ္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ဆီးႀကိဳမယ္

ေမ်ာ္ေနပါတယ္ ေတာင္ဇလပ္ရယ္ ပြင့္လန္းခ်ိန္ေတြ

ေရာက္တိုင္းလည္း အတူဆံုခ်ိန္ေတြရယ္ သိပ္လြမ္းတယ္ ခ်ယ္ရီေတြရဲ႕သက္ေသပဲ

ျပန္လာပါကြယ္ ငွက္ကေလးရယ္ အေတာင္ေညာင္းတဲ့အခါ လွည့္ျပန္ခဲ့

လူစံုစြာရယ္ အခ်ိန္တိုင္းကြယ္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ဆီးႀကိဳမယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title