အလြမ္းညေနခင္း

Thar Dee Lu

6 Jul 2018

Lyrics

သီခ်င္း -အလြမ္းညေနခင္း

ေတးဆို - သာဒီးလူ

 

ရာသီ ေမွာင္ရီေနၿပီ

အလင္းစက္တခ်ဳိ႕က အားနည္းသြားၿပီ

ေန႔ရက္တစ္ခုရဲ႕ နိဂုံးအဆုံးသတ္အခ်ိန္

ၾကာၿပီဆုိေပမယ့္....

အသစ္ကအေဟာင္းျဖစ္ဖုိ႔လြယ္ကူတယ္

အေဟာင္းကအသစ္ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့မလြယ္

အရာရာအားလုံး အေကာင္းတုိင္းပဲ

အုိ..ဟို....အရာရာအားလုံးပဲ

မေျပာင္းလဲဘူးေနသားတက်ပဲ…

 

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း….

အျဖစ္ပ်က္တုိင္းဟာ မေန႔ကလုိပင္

ငါ့အတြက္ အထီးက်န္ျခင္းနိမိတ္ပုံေတြ

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း……..

အတုိင္းအဆမရွိ ပူေဆြးျခင္းမ်ားသည္

ေသာကမီး……

ရင္မွာေလာင္ေနခဲ့ၿပီ

ဟူးးးးဝူးးးးးးးဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး

 

ရာသီ ေမွာင္ရီေနၿပီ

အလင္းစက္တခ်ဳိ႕က အားနည္းသြားၿပီ

ေန႔ရက္တစ္ခုရဲ႕ နိဂုံးအဆုံးသတ္အခ်ိန္

ၾကာၿပီဆုိေပမယ့္……

အသစ္ကအေဟာင္းျဖစ္ဖုိ႔လြယ္ကူတယ္

အေဟာင္းကအသစ္ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့မလြယ္

အရာရာအားလုံး အေကာင္းတုိင္းပဲ

အုိ……ဟို..အရာရာအားလုံးပဲ

မေျပာင္းလဲဘူးေနသားတက်ပဲ…

 

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း….

အျဖစ္ပ်က္တုိင္းဟာ မေန႔ကလုိပဲ

ငါ့အတြက္ အထီးက်န္ျခင္းနိမိတ္ပုံေတြ

အလြမ္း ....အလြမ္းညေနခင္း……

အတုိင္းအဆမရွိ ပူေဆြးျခင္းမ်ားသည္

ေသာကမီး ရင္မွာေလာင္ေနခဲ့ၿပီ

 

အိုးးးးးအိုးးးးးးးးအိုးးးးးးးးး

ဟူးးးးဝူးးးးးးးဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး

ဟူးးးးဝူးးးးးးးးးဝူ.....

 

အို...အရာရာအားလုံး အေကာင္းတုိင္းပဲ

အြန္းး……..အရာရာအားလုံးပဲ

မေျပာင္းလဲဘူးေနသားတက်ပဲ…

 

အလြမ္း ....အလြမ္းညေနခင္း….

အျဖစ္ပ်က္တုိင္းဟာ မေန႔ကလုိပင္

ငါ့အတြက္ အထီးက်န္ျခင္း..နိမိတ္ပုံေတြ

 

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း……

အတုိင္းအဆမရွိ ပူေဆြးျခင္းမ်ားသည္

ေသာကမီး ရင္မွာေလာင္ေနခဲ့ၿပီ

 

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း….

အျဖစ္ပ်က္တုိင္းဟာ မေန႔ကလုိပဲ

ငါ့အတြက္ အထီးက်န္ျခင္းနိမိတ္ပုံေတြ

 

အလြမ္း အလြမ္းညေနခင္း……

အတုိင္းအဆမရွိ ပူေဆြးျခင္းမ်ားသည္

ေသာကမီး…….

ရင္မွာေလာင္ေနခဲ့ၿပီ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added