အသက္ရွဳမဝဘူး

He Lay, Billy Lamin Aye

30 Jan 2019

Lyrics

သီခ်င္း - အသက္႐ွဴမဝဘူး

ေတးဆို - ဟဲေလး + ဘီလီလမင္းေအး

 

ခ်စ္လိုက္ၾကတဲ့ခဏ မူးမိုက္

ရင္ထဲထိခိုက္တင္းၾကပ္ အသက္႐ွဴမဝဘူး

တစ္ပတ္ေလာက္ေလွ်ာ့ပါဦး

ခ်စ္လို႔မဝတဲ့ဘဝ ႐ူးမိုက္

ခံစားခ်က္တို႔ျပင္းရွ ေရငတ္သလို

ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ

 

မင္းကိုခ်စ္တယ္ အခ်စ္ရယ္

ဆာေလာင္ေစတယ္

ျပင္းထန္လြန္းတယ္ အခ်စ္ရယ္

ပူေလာင္လြန္းတယ္

မူးေမ့သြားတယ္ အခ်စ္ရယ္

ေအာက္စီဂ်င္လိုတယ္

ပိတ္ေလွာင္မြန္းတယ္ အခ်စ္ရယ္

ေလလိုအပ္တယ္

 

တင္းလိုက္ ေလွ်ာ့လိုက္

ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ ျပန္တင္းလိုက္

ေသာက္လိုက္ ငတ္လိုက္

ျပန္ငတ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္နဲ႔

စားလိုက္ ခါးလိုက္

ျပန္စားလိုက္ ျပန္ခါးလိုက္

မူးယစ္ ေမ်ာလိုက္

ျပန္ထလိုက္ ျပန္ေမ့သြားလိုက္နဲ႔

အသက္႐ွဴမဝဘူး

 

ခ်စ္လိုက္ၾကတဲ့ခဏ မူးမိုက္

ရင္ထဲထိခိုက္တင္းၾကပ္ အသက္႐ွဴမဝဘူး

တစ္ပတ္ေလာက္ေလွ်ာ့ပါဦး

ခ်စ္လို႔မဝတဲ့ဘဝ ႐ူးမိုက္

ခံစားခ်က္တို႔ျပင္းရွ ေရငတ္သလို

ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ

 

မင္းကိုခ်စ္တယ္ အခ်စ္ရယ္

ဆာေလာင္ေစတယ္

ျပင္းထန္လြန္းတယ္ အခ်စ္ရယ္

ပူေလာင္လြန္းတယ္

မူးေမ့သြားတယ္ အခ်စ္ရယ္

ေအာက္စီဂ်င္လိုတယ္

ပိတ္ေလွာင္မြန္းတယ္ အခ်စ္ရယ္

ေရလိုအပ္တယ္

 

တင္းလိုက္ ေလွ်ာ့လိုက္

ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ ျပန္တင္းလိုက္

ေသာက္လိုက္ ငတ္လိုက္

ျပန္ငတ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္နဲ႔

စားလိုက္ ခါးလိုက္

ျပန္စားလိုက္ ျပန္ခါးလိုက္

မူးယစ္ ေမ်ာလိုက္

ျပန္ထလိုက္ ျပန္ေမ့သြားလိုက္နဲ႔

အသက္႐ွဴမဝဘူး

 

မင္းကိုခ်စ္တယ္ အခ်စ္ရယ္

ဆာေလာင္ေစတယ္

ပိတ္ေလွာင္မြန္းတယ္ အခ်စ္ရယ္

ေရလိုအပ္တယ္

 

တင္းလိုက္ ေလွ်ာ့လိုက္

ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ ျပန္တင္းလိုက္

ေသာက္လိုက္ ငတ္လိုက္

ျပန္ငတ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္နဲ႔

စားလိုက္ ခါးလိုက္

ျပန္စားလိုက္ ျပန္ခါးလိုက္

မူးယစ္ ေမ်ာလိုက္

ျပန္ထလိုက္ ျပန္ေမ့သြားလိုက္နဲ႔

တင္းလိုက္ ေလွ်ာ့လိုက္

ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ ျပန္တင္းလိုက္

ေသာက္လိုက္ ငတ္လိုက္

ျပန္ငတ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္နဲ႔

စားလိုက္ ခါးလိုက္

ျပန္စားလိုက္ ျပန္ခါးလိုက္

မူးယစ္ ေမ်ာလိုက္

ျပန္ထလိုက္ ျပန္ေမ့သြားလိုက္နဲ႔

အသက္႐ွဴမဝဘူး

ေအာက္စီဂ်င္မေလာက္ဘူး

ေရငတ္မေျပဘူး

အသက္႐ွဴမဝဘူး

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added