အၿမဲတမ္း

Lay Phyu30 Jun 2005
Lyrics

သီခ်င္း - အျမဲတမ္း

ေတးဆုိ - ေလးျဖဴ

 

အရင္အတိုင္းပဲ ညမ်ားလည္း

ေန႔မ်ားလည္း ပံုမွန္တည္ရွိဆဲ

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား မကုန္ဆံုးေသး

အရင္အတိုင္းပဲ ပင္လယ္ကိုစီးခဲ့

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

စီးဆင္းဆဲေလ

မေျပာင္းလဲေသးဘူး အခ်စ္ေရ

 

(အခ်စ္မ်ားအရင္အတိုင္း)

 

ၾကင္နာသူရင္ထဲ သိမ္းထားလိုက္ အျမဲတမ္း

 

ဒီအတိုင္းပဲ ငွက္မ်ားလည္း

ပ်ံသန္းဖို႔ အေတာင္ပံေတြရွိတုန္းပဲ

ဖန္ဆင္းထား ကမၻာၾကီးလည္း

စက္ဝိုင္းထဲမွာ အခ်ိန္မွန္ လွည့္လည္တယ္

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

စီးဆင္းဆဲေလ

မေျပာင္းလဲေသးဘူး အခ်စ္ေရ

 

(အခ်စ္မ်ားအရင္အတိုင္း)

 

ၾကင္နာသူရင္ထဲ သိမ္းထားလိုက္ အျမဲတမ္း

 

အရင္အတိုင္းပဲ ညမ်ားလည္း

ေန႔မ်ားလည္း ပံုမွန္တည္ရွိဆဲ

ဖန္ဆင္းထား ကမၻာၾကီးလည္း

စက္ဝိုင္းထဲမွာ အခ်ိန္မွန္ လွည့္လည္တယ္

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

စီးဆင္းဆဲေလ

မေျပာင္းလဲဘူး အခ်စ္ေရ

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

ၾကင္နာသူရင္ထဲ သိမ္းထားလိုက္ အျမဲတမ္း

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

စီးဆင္းဆဲေလ

မေျပာင္းလဲေသးဘူး အခ်စ္ေလး

 

(အခ်စ္မ်ား အရင္အတိုင္း)

 

ၾကင္နာသူရင္ထဲ သိမ္းထားလိုက္ အျမဲတမ္း

 

အျမဲတမ္း

 

(အျမဲတမ္းခ်စ္မယ္ မေျပာင္းလဲဘူး အခ်စ္ေရ)

 

အျမဲတမ္း

အၿမဲတမ္း

 

(ဒီလုိရင္မွာ အၿမဲတမ္း သိမ္းထား)

 

အၿမဲတမ္း

အၿမဲတမ္း

 

(အခ်စ္မ်ား မေျပာင္းလဲေသးဘူး အခ်စ္ေလး)

 

အျမဲတမ္း

အျမဲတမ္း

 

(ဒီလို ယံုၾကည္ထားလိုက္ေတာ့ေလ)

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added