Listen to Chi Chi De Deng song with lyrics from 静婷

Chi Chi De Deng

静婷1 Jan 2005

Chi Chi De Deng Lyrics

痴痴的等 - 静婷

词:陈蝶衣

曲:姚敏

我要靠在你的身边

 

我要偎着你的胸前

 

只有你会叫我忘了愁

不让我苦难眠

 

我要靠在你的身边

 

我要偎着你的胸前

 

只有你会叫我忘了愁

不让我锁眉尖

 

我不想前一年

 

我不想后一年

 

只想在你身边

说一个畅到明天

 

我要靠在你的身边

 

我要偎着你的胸前

 

只有你会叫我忘了愁

不让我锁眉尖

 

我要靠在你的身边

 

我要偎着你的胸前

 

只有你会叫我忘了愁

不让我锁眉尖

 

***Lyrics are from third-parties***