Listen to Gentleman song with lyrics from Mtv Galaxy

Gentleman

Mtv Galaxy10 Dec 2014

Gentleman Lyrics

Gentleman (绅士) - Mtv Galaxy

알랑가몰라 왜

화끈해야 하는건지

알랑가몰라 왜

말끔해야 하는건지

알랑가몰라아리까리

하면 까리해

알랑가몰라we like

We we we like party 해

있잖아 말이야

이 사람으로 말씀

드리자면 말이야

용기 패기 똘끼 멋쟁이 말이야

너가 듣고픈말

하고픈게 난데 말이야

Damn girl you so freaking sexy

Ah

 

Ah ah ah ah

I'm a

Ah ah ah ah

I'm a

Ah ah ah ah

I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

알랑가몰라 왜

미끈해야 하는건지

알랑가몰라 왜

쌔끈해야 하는건지

알랑가몰라달링

빨리와서 난리해

알랑가몰라난리

난리 났어 빨리해

있잖아 말이야

너의 머리 허리 다리 종아리 말이야

Good feeling feeling

Good 부드럽게 말이야

아주 그냥 헉소리나게

악소리 나게 말이야

 

Damn girl I'm a party mafia da

 

Ah ah ah ah

I'm a

Ah ah ah ah

I'm a

Ah ah ah ah

I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

Gonna make you sweat

 

Gonna make you wet

 

You know who I am

 

Wet psy ah

Gonna make you sweat ah

Gonna make you wet ah

You know who I am ah

Wet psy wet psy wet psy

Wet psy psy psy psy

Ah I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

I'm a

 

Ah I'm a

 

I'm a mother father gentleman

 

Mother father gentleman

 

 

Mother father gentleman