Listen to Jing Shan Dui Wo Xiao song with lyrics from 静婷

Jing Shan Dui Wo Xiao

静婷1 Jan 2005

Jing Shan Dui Wo Xiao Lyrics

太阳歌 - 静婷

太阳高高在呀在天上

照得大地放呀放光芒

对岸街头走呀走慌张

寒冬街头暖呀暖洋洋

 

寒冬街头暖呀暖洋洋

 

没有太阳那么就会灭亡

没有太阳爱情就难升

照太阳天天发呀发才照

温暖常在人的心房

使我们永生在呀在世上

没有地老与天荒

 

太阳天天发呀发才照

温暖常在人的心房

使我们永生在呀在世上

没有地老与天荒

没有地老天荒

 

***Lyrics are from third-parties***