Xiao Xiao Ye Yu

侯俊辉2011年1月1日
歌詞

瀟瀟夜雨 - 侯俊輝

瀟瀟夜雨灑在夢裏

叫我想起無心的你

不知你在哪裏

我輕言語

告訴你你你你狠心

你你你沒有情意

只有夜雨

知道我我我我愛你

我我我我想念你

濛濛夜雨灑在心裏

叫我想起那段情意

回憶多麼甜蜜

我輕言語

告訴你你你你狠心

你你你沒有情意

只有夜雨

知道我我我我愛你

我我我我想念你

瀟瀟夜雨灑在夢裏

叫我想起無心的你

不知你在哪裏

我輕言語

告訴你你你你狠心

你你你沒有情意

只有夜雨

知道我我我我愛你

我我我我想念你

 

***歌詞來自第三方***

cover
00:0000:00
播放列表

未有加入歌曲