1127

LMF大懶堂2016年9月26日
歌詞

1127 - LMF大懶堂

詞:LMF

曲:LMF

哦哦哦哦哦哦哦 啊打

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

公元二千年中國五千年

六十年前呢度 曾經出過一個人

大家又知唔知道 佢又做過一o的事

行過一條路 令到全世界o既人都知道

乜o野叫做中國人中國精神

佢拍過電影四五部 透過活動o既影像熒光幕上

前所未有o既動作速度 拳腳套路哲學角度

無分國度用現代o既電影製造

向全世界解釋中國功夫文化

又行o左一條新o既道路

截拳道 大懶堂今次o系呢度

淨系想你做番一個似樣o既中國人

可以學人唔使下下抄人

至好就用心去消化人地點做

試下又問下

呢度點解又有一班失敗o既人

唔支持自己人成日走去扮其他人

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

一個大中華 一個李小龍

無一箇中國人唔為佢覺得驕傲

西洋拳劍柔道詠春北派堂腿十二路

各門各路各式各樣 每一種招數

佢都用紙筆去紀錄 紀錄低

唔駛做乜o野門派o既徒弟

以無法為有法

你自己就係最好o既方法

要真正表達你本質

至系最積極o既武德

佢揀o左呢條路佢又行出o左呢一步

創立o左一套拳法叫做截拳道

佢o既主張做人要有自己o既態度

唔可以墨守成規就原地踏步

成日企響度 得個諗字又唔走去做

做 又諗o左條歪路

想做就去做 但就最緊要行條正路

就如截拳道 療陰插眼佢一定唔做

唔要欺騙自己 扮假鬼唔三唔四

李小龍精神不死 中國人唔會忘記

唔要欺騙自己扮 假鬼唔三唔四

李小龍精神不死 中國人唔會忘記

你要知道我地中國人有乜唔好

我地有五千年曆史你有冇

為o左面子變成白色恐怖

你問心o個句你有冇

我想知道我地中國人有乜唔好

你話我封閉 我話我有分數

為世界貢獻又有乜唔好

系每個人最基本你做到

Chr 有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

有佢教曉我地唔系東亞病夫

黃皮膚都可以做番自己

唔要跟人地抄人地黐人地

中國人唔要睇死自己

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲