OrLog in & Get VIP Free!

展翅如鷹

約書亞樂團2015年8月1日

Lyrics

展翅如鷹 - 約書亞樂團 Joshua Band

詞:Reuben Morgan

曲:Reuben Morgan

我在此等候

求你充滿我

我在此渴慕

渴慕你

主使我屈膝

藏在你愛裏

耶穌願更多認識你

來充滿我

我全任你掌管

向我吹氣

使我興起

展翅如鷹

來充滿我

我全任你掌管

向我吹氣

使我興起

展翅如鷹

我在此等候

求你充滿我

我在此渴慕

渴慕你

主使我屈膝

藏在你愛裏

耶穌願更多認識你

來充滿我

我全任你掌管

向我吹氣

使我興起

展翅如鷹

來充滿我

我全任你掌管

向我吹氣

使我興起

展翅如鷹

來充滿我

我全任你掌管

向我吹氣

使我興起

展翅如鷹

使我興起

展翅如鷹

使我興起

展翅如鷹

使我興起

展翅如鷹

 

***歌詞來自第三方***