Hannibal

Santana1981年4月1日
歌詞

Hannibal (漢尼拔) - Santana (桑塔納樂隊)

Ah ya e ya

Ah e yea ya

Oba ibo si areo

Ergua mala gura

Obakoso cabiosile ache

Ah ya e ya

 

Ah e yea ya

 

Oba ibo si areo

Ergua mala gura

Obakoso cabiosile ache

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲